See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Riskide tabel

Kuidas vähendada riske?

Enne TGM-i süüvimist huvitab teid ehk see, millised riskid võivad õppuse Trial käigus esile kerkida. Need riskid ei ole niisama välja mõeldud: meil on olemas vahetud kogemused. Riskide tabelist leiate te teema järgi kategoriseeritud riskid koos selgituste ning võimalike leevendusmeetmetega. Te võite ise leida paremaid riske, kuid leidke palun viis minutit aega ning tutvuge selle tabeliga.

ALLA LAADIMA PDF