See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Teine ettevalmistusfaasi osa on 6-etapiline lähenemine. Kui te olete oma probleemkohtade konteksti hoolikalt läbi mõelnud (nulletapp), siis olete te valmis alustama õppuse Trial kavandamisega.

Siin on samuti alguspunktiks see, et kõigil osalejatel oleks ühtne arusaam sellest, mida tahetakse saavutada – õppuse Trial eesmärk. See on väga tähtis etapp, kuna õppuse Trial eesmärk näitab meile teed. Selle kohta leiate täpsema teabe järgmistelt lehekülgedelt.

Selle põhjal formuleerite te ka oma uurimisküsimused. Uurimisküsimuse formuleerimise eesmärk on ergutada teid vastust leidma. Lisaks teete te uurimisküsimusi sõnastades kõigile selgeks, et te ei mängi niisama uue „mänguasjaga“, et vaadata, „kas see inimestele meeldib või mitte“. Teie eesmärk on hinnata võimalikke uuenduslikke lahendusi, mis võivad muuta teie organisatsiooni tegevusstandardeid.

Kuna teie eesmärk on struktuurne hinnang, mis annab teile konkreetsed andmed tõestamaks, kas uus lahendus lahendab probleemkoha, siis tuleb need andmed hoolikalt läbi mõelda. Mida te täpselt mõõtma peate? Mis on see peamine sooritusnäitaja (Key Performance Indicator, KPI), mis muudab teie tegevusstandardeid? Kas see parandab midagi suurenedes või vähenedes? Kõik see pannakse kirja andmekogumiskavasse.

Te peate selgelt kindlaks määrama, kuidas neid andmeid kogutakse. See on teie otsustada ning te panete selle hindamislähenemisse kirja. Kas seda saab mõõta taristu Test-bed Technical Infrastructure abil, kas seda saab vaadelda ja küsimustikku kirja panna?

Kui te teate, mida ja kuidas mõõta, siis teate te, milliseid spetsiifilisi situatsioone te peate looma, et probleemkohta lahendada. Te teate kõiki vajaminevaid rolle, nende tegevusi ja vahetatavat infot. Selle info põhjal saate te luua õppuse Trial konkreetse stsenaariumi, mis tagab, et kogu vajaminev „probleemkäitumine“ käivitub viisil, mis võimaldab rakendada uut sotsiotehnilist lahendust vajaliku mõõdistuse saamiseks.

Ja lõpuks te teategi täpselt, mida te vajate, ja saate nüüd valida õppuse läbiviimiseks lahenduse, mis mitte üksnes ei püüa lahendada probleemkohta, vaid suudab tõestada, kuidas ja mis määral ta seda teeb. Nüüd saate te lahenduse demonstreerimise ja valimise koosolekul langetada informeeritud otsuse.

Ülalkirjeldatud protsess on kordustel põhinev. Iga kord, kui teie teave muutub, siis tuleb uuendada ka teisi tsükli osi. Kui te näiteks valite välja mingi kindla lahenduse, siis peate te uuendama oma andmekogumiskava vastavalt lahenduse petsiifilistele omadustele.