See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Käsiraamatu viimasest peatükist leiate te kaks lehekülge iga tööriista või meetodi kohta, millele etappide kirjeldustes viidati. Arvestage, et tegemist ei ole kõigi võimalike tööriistade ja meetodite täieliku kirjeldusega, vaid peatükk keskendub neile, 

mida DRIVER+ katsestendis kõige rohkem kasutatakse. Suurem osa osalejaid tunnevad ilmselt selliseid tööriistu nagu Microsoft Excel või ajurünnaku meetod, ent lähteolukorra mõistmine ja selle kirjelduse loomine ning DRIVER+ tööriista OST kasutamine ei ole nii intuitiivsed. Me saame aru, et nt selgitused korraliku ajurünnaku läbiviimise kohta võivad olla tähtsad, kuid avalikult kättesaadavad teadmusbaasid internetis annavad selle kohta niigi häid näpunäiteid. Seetõttu soovitame teil otsida internetist ning valida enda vajadustele sobivad tulemused. Teisalt ei ole lähteolukorra mõistmine ja selle kirjelduse loomine ning DRIVER+ tööriista OST kasutamine nii intuitiivsed ning me otsustasime prioritiseerida mitteintuitiivseid tööriistu ja meetodeid. Paljudel juhtudel võib teile huvi pakkuda ka kogu DRIVER+ teadmusbaasis olev teave, millele pääsete ligi TGT (Trial Guidance Tooli) kaudu. Kolmas peatükk tutvustab teile lühidalt laiemat metodoloogilist ja tehnoloogilist DRIVER+ taristukeskkonda.

Kirjeldatud tööriistade ja meetodite järjekord kajastab õppuse Trial arenemise järjekorda:

 

  1. Alguses on kirjeldatud viit põhimeetodit. See algab lähenemistega, mida kasutatakse lähte- ja innovatsiooniolukordade väljatöötamiseks ja mis peamiselt kuuluvad ettevalmistusfaasi juurde. Lisaks kirjeldatakse kolme üldist meetodit, mis on seotud SIA-dega (Societal Impact Assessments, ühiskondliku mõju hindamine), võttes arvesse uurimiseetikat ning DRIVER+ õppuste Trial üldist sooritusmõõtmise paradigmat.
  2. Neile järgnevad kuus suuremat tööriista, mis abistavad õppuses Trial osalejaid esimesest etapist kuni õppuse hindamiseni välja: TGT (Trial Guidance Tool), teadmusbaas, TAP (Trial Action Plan, õppuse Trial tegevuskava) ja PoS (Portfolio of Solutions, lahenduste portfell). Viimane tööriist on samas ka meetod: L3 (Lessons Learned Library, saadud õppetundide teek) abistab õppuses Trial osalejaid vaatlustel põhinevate laiemate järelduste tegemisel õppuse elluviimise käigus.
  3. Lõpetuseks kirjeldatakse TTI (Test-bed Technical Infrastructure, katsestendi tehnilise taristu) tööriistu, mis puudutavad peamiselt õppuse läbiviimist.