See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Üks DRIVER+ eesmärkidest on töötada välja Euroopa kriisireguleerimise võimekuse arendamise katsestend. See katsestend koosneb füüsilistest, metodoloogilistest ja tehnilistest taristuelementidest õppuste Trial süstemaatiliseks läbiviimiseks ning lahenduste hindamiseks sobivas keskkonnas. Projekti kontekstis loetakse „sobivaks keskkonnaks“ testkeskkonda, kus viiakse läbi lahenduste katsetusi struktureeritud, kõikehõlmavas ja vastastikku õppimist soodustavas õhkkonnas.

DRIVER+ õppuseid Trial on Euroopas läbi viidud neljas

eri kohas:

  • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej (SGSP) – Poolas Varssavis
  • Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR), VALABRE – Prantsusmaal Aix-EnProvence’is
  • Veiligheidsregio Haaglanden – Haagi maakonna ohutuspiirkond – Madalmaades Haagis
  • Austria Punase Risti Erzberg-Trainingszentrum – Austrias Erzbergis

DRIVER+ visiooniks on luua üleeuroopaline virtuaalühenduses olevate rajatiste ja kriisilaborite (nn Centres of Expertise ehk CoE-d, kompetentsikeskused) võrgustik, kus kasutajad, lahendusepakkujad, teadustöö tegijad, poliitikakujundajad ja kodanikud saavad ühiselt ja kordustel põhinevalt arendada uusi lähenemisi või lahendusi kerkivatele probleemidele. CoE-dest saavad DRIVER+ väljundite lõpphoidlad ja haldajad. Nad on riikliku/piirkondliku tasandi peamised kontaktpunktid kõigile praktikutekesksetele organisatsioonidele, kes töötavad kriisireguleerimise ja katastroofiriski vähendamise valdkonnas (või mõnes viimase alla kuuluvas spetsiifilises sektoris) ning on huvitatud ühe või mitme DRIVER+ väljundi kasutamisest, toetades neid võimekuse arendamise ja innovatsiooni juhtimise vallas. Nad tagavad, et kohalikel organisatsioonidel oleks neile väljunditele hea ligipääs, ning jagavad suuniseid ja tuge nende kasutamise osas. CoE-d on leitavad ja kättesaadavad Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE) veebisaidilt spetsiaalsest grupist: www.cmine.eu/topics. See võrgustik on mõeldud mitte üksnes hõlbustama kriisireguleerimise alast innovatsiooni, vaid looma ka Euroopa kriisireguleerimise alast kultuuri ning ühtsemat arusaama kriisireguleerimisest üle kogu Euroopa.

Szkoła GłÓwna
Służby Pożarniczej

Tuletõrjeakadeemia

Poola Tuletõrjeakadeemia (SGSP) on enam kui 100-aastase ajalooga riiklik tehnikakõrgkool Poola siseministeeriumi alluvuses. See koosneb kahest teaduskonnast: tsiviilohutus (sh kriisi- ja riskijuhtimine, tsiviilkaitse, tsiviileriolukorra tegevuse planeerimine ja koordineerimine, sisejulgeolek, CBRN, CIMIC, pääste ja logistika jms) ning tuleohutus (sh tuleohutuse planeerimine, tuletõrje- ja päästeoperatsioonid, operatsioonide juhtimissüsteem, intsidendijuhtimine jms).

Lisaks akadeemiana tegutsemisele on SGSP ka riikliku tuletõrje operatiivüksus, mis peab omaenda tuletõrjedepood ja moodustab riikliku päästereservi, mis on tsiviilkaitse peadirektoraadi alluvuses ja suure katastroofi korral üleriikliku reageerimisvõimekusega.

Kõige tõhusama väljaõppe andmiseks omab SGSP väga head IT-taristut, mis keskendub õppe- ja kontoritööle, ning väljaõppebaasi, kus saab testida erinevaid stsenaariume (sh USAR, veepääste jne).

 

Kontaktisik

Prof. Dr. Marcin M. Smolarkiewicz
Słowackiego 52/54
01-629 Varssavi, Poola

+22 (0) 561 7569
marcin.smolarkiewiczprojectdriver.eu
www.sgsp.edu.pl

Entente pour de
La Forêt Méditerranée

Valabre

Valabre on valitsusasutus, mille eesmärk on kaitsta metsi ja keskkonda tulekahjude eest. Asutus koordineerib kõige suurema metsatulekahjude ohuga 14 Lõuna-Prantsusmaa departemangu tegevust ja katab 4 piirkonda: Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Korsika ja Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisatsiooni VALABRE üks osakond on tuletõrjujate kutsekool (ECASC).

Mitmesuguste pedagoogiliste meetodite seas rakendab kool ka simulatsiooni, eeskätt oma uues rajatises Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR). CESIR-is keskendutakse eeskätt virtuaalsetele simulatsioonikeskkondadele ning neil on 600 m² pinda, mida saab kohandada igale organisatsioonile. Seal on 150-kohaline konverentsisaal ja erinevate allikatega ühenduvad ekraanid. Kasutada saab ka mitut koosoleku- ja klassiruumi.

CESIR-is on hea simulatsioonivõimekus, mis võimaldab osalejatele virtuaalstsenaariumi kümbluskogemust. Tänu suurele hulgale ruumidele saab seal kavandada mitmeid stsenaariume koos erinevate osalejatega alates massistseenides osalejatest kuni kõrgemate hierarhiatasemeteni. Ruumides on interneti- ja raadioside.

 

Kontaktisik

Frédérique Giroud
Domaine de Valabre
13120 Gardanne, Prantsusmaa

+33 (0) 4 4260 8690
frederique.giroudprojectdriver.eu
www.valabre.com

VEILIGHEIDSREGIO
HAAGLANDEN

HAAGI MAAKONNA
JULGEOLEKUPIIRKOND

Haagi maakonna julgeolekupiirkonna ülesanne on tagada ohutu elukeskkond kõigile piirkonna elanikele Haagi linna ümbruses (405 km²). See on kombineeritud asutus, mis ühendab piirkonna üheksat omavalitsust, Haagi politseid, tuletõrjet ning meditsiiniabi organisatsiooni (GHOR). Hädaabiteenused, nende ühine operatiivkeskus ning üheksa omavalitsust tegutsevad aasta- ja ööpäevaringselt koos, kandes ühiselt vastutust Haagi julgeolekupiirkonna (SRH) ohutuse eest.  

Haagi maakonna ohutuspiirkonna asutused on lisaks XVR-i CoE-d (kompetentsikeskused) ning seetõttu on SRH simulatsiooni alal väga kogenud. Stsenaariumis osaleja kümbluskogemust toetatakse siin parimal viisil. Lisaks on siin olemas tugev IT-struktuur, mis võimaldab korraldada kõikvõimalikke Trial-õppuseid ja katseid nn lauaõppuse põhimõttel (tabletop).

 

Kontaktisik

André de Rond
Dedemsvaartweg 1
2545 AP Haag, Madalmaad

+31 (0) 6 2181 4673
andre.derondprojectdriver.eu
www.vrh.nl

Erzberg-
Trainingszentrum

Austria Punane Rist

Austria Punane Rist (AT-OERK) on mittetulundusorganisatsioon, mis tegutseb Austria Punase Risti seaduse alusel. See juhindub Punase Risti liikumise põhimõtetest ning viib oma humanitaarabitegevusi ellu vabatahtlike ja töötajate abil. Oma tegevustes püüab AT-OERK aidata ühiskonna kõige haavatavamaid liikmeid nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Austrias on AT-OERK võrgustikul 57 000 vabatahtlikku ja 8300 töötajat ning selle peakontoris töötab 500 inimest. AT-OERK esindab Austriat Rahvusvahelises Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumises. AT-OERK-l on kõigil tasanditel (kohalik, piirkondlik, riiklik) volitus juhtida meditsiinilisi ja psühhosotsiaalseid hädaabiolukordi. Tsiviilkaitse vallas pakub AT-OERK kõikjal Austrias avalikkusele järgmisi seadusega ettenähtud teenuseid: erakorraline meditsiiniabi, kiirabiteenus, esmareageerimine, humanitaarkatas­troofiabi, psühhosotsiaalne tugi, esmaabikoolitused elanikkonnale, parameedikute koolitus. AT-OERK on Austria suurim erakorralise meditsiiniabi (EMS) pakkuja. Organisatsioon tegutseb aktiivselt Euroopa tsiviilkaitses (koolitused, õppused, missioonid, nõukogud, ekspertide vahetus jne) ning on teinud suures mahus projektitööd rahvusvahelisel, Euroopa (sh seitsmes raamprogramm) ja riiklikul tasandil nii koordinaatori kui ka osalejana (50+ kaasrahastatud projekti viimase 5 aasta jooksul).

 

Kontaktisik

Camilo Palacio Ramirez
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Viin, Austria

+43 (0) 1 5890 0137
camilo.palacioprojectdriver.eu
www.roteskreuz.at