See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Ülevaade TGM-ist

Kolm faasi

TGM koosneb kolmest põhifaasist:

  • Ettevalmistus 
  • Elluviimine 
  • Hindamine

Sellest käsiraamatust leiate üksikasjaliku ülevaate kuuest ettevalmistuse etapist ning elluviimis- ja hindamisfaasidest. Enne lugema hakkamist on kasulik saada ülevaade meie metodoloogilisest lähenemisest.

 

Ettevalmistusfaas koosneb kahest ülesandest.

1. Ülesanne on niinimetatud nulletapp (Step Zero, S0) kõigi õppuste Trial eeltingimus. See hõlmab teie kontekstis oluliste probleemkohtade tuvastamist ja määratlemist. Nulletapi tähtsuse rõhutamiseks on see etappide kirjelduses paremal pool eraldi välja toodud.

2. Ülesanne on teie õppuse Trial ülesehitus. Ülesehitus on kordustel põhinev ning mittelineaarselt 6-etapiline. Tuvastage esmalt õppuse eesmärgid ja formuleerige siis üks või mitu uurimisküsimust. Õppusega peate te oma küsimustele vastused saama. Eesmärk on mitte uuringu aruannet paisutada, vaid luua usaldusväärseid tulemusi teie kontekstis oluliste lahenduste lisandväärtuse osas. Selleks peate te paika panema sobiva andmekogumiskava ning pidama seejuures silmas hindamislähenemist ja mõõtestandardeid õppuse käigus kogutud andmete analüüsimiseks. Õppuse läbiviimiseks tuleb välja töötada realistlikud stsenaariumid ning valida katsetatavad lahendused, et teha kindlaks nende võimalik


innovaatilisus.

Kui õppuse ülesehitus on välja töötatud, võite te alustada elluviimisfaasiga, mis algab lõimumiskoosolekuga Trial Integration Meeting (TIM). TIM-koosolek on väga tähtis, et ühildada õppusesse kaasatud asjaomaste huvigruppide nägemus enne kokkulepitud asjaolude testimist õppuse toimumiskohas (Dry Run 1). Õppuse Trial peaproovi nimetatakse Dry Run 2. Pärast Dry Run 2 olete te oma õppuse Trial elluviimiseks valmis.  

Kui õppus on ellu viidud, saate alustada kogutud andmete analüüsimise ja levitamisega. Põhilised hindamistoimingud seisnevad kogutud andmete kontrollimises ja analüüsimises vastavalt eelnevalt kokku lepitud hindamiskriteeriumitele. Kui analüüs on tehtud, saate alustada tulemuste sünteesimisega, mis annavd teile tõendusi teile huvipakkuvate lahenduste mõju kohta, ning seejärel tulemuste levitamisega oma kogukonnas ja väljaspool.  

Kui olete valmis TGM-i süvenema, siis keerake lehte ja alustage teekonda.