This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

W Trialu uczestnicy wykorzystują jedno lub więcej nowatorskich rozwiązań, które są oceniane w kontekście symulowanego kryzysu. Dla podniesienia użyteczności oceny platforma testowa oferuje szereg narzędzi pomocniczych oraz wspólną przestrzeń informacyjną Common Information Space, która umożliwia wymianę wiadomości między poszczególnymi rozwiązaniami i istniejącymi systemami. Ponadto istnieje możliwość podłączenia wielu symulatorów, tak aby stworzyć realistyczne, choć fikcyjne środowisko zdarzenia. Na poniższej ilustracji przedstawiono ogólny schemat organizacji.

Infrastrukturę techniczną i narzędzia służące do Trialu można wykorzystywać w codziennej praktyce ZK do szkoleń, ćwiczeń i oceny personelu oraz organizacji w realistycznym, choć fikcyjnym, kontrolowanym kontekście.

Infrastrukturę techniczną i narzędzia służące do Trialu można wykorzystywać w codziennej praktyce ZK do szkoleń, ćwiczeń i oceny personelu oraz organizacji w realistycznym, choć fikcyjnym, kontrolowanym kontekście.  

Aby ułatwić realizację Trialu, infrastrukturę wyposażono w następujące funkcje i interfejsy dostępne dla personelu Trialu (tzn. dla właściciela Trialu, koordynatora ewaluacji, koordynatora technicznego, obserwatorów i asystentów technicznych), który przygotowuje i realizuje Trial:

  • Infrastruktura techniczna umożliwia podłączenie rozwiązań i istniejących systemów w sposób umożliwiający im wymianę komunikatów w ramach wspólnej przestrzeni informacyjnej – Common Information Space (CIS). Na przykład dron może przekazywać zdjęcia lub lokalizację ofiar i udostępniać je za pomocą CIS do aplikacji, która wyświetli te zdjęcia na wspólnej mapie.  
  • Infrastruktura techniczna umożliwia również łączenie ze sobą symulatorów tak, aby mogły symulować zdarzenie i przesyłać go do rozwiązań i istniejących systemów. Dzieje się to za pośrednictwem przestrzeni Common Simulation Space (CSS) oraz bramek CIS–CSS (CIS-CSS Gateways). Na przykład symulator powodzi może udostępnić zasięgi wody do symulatora ruchu drogowego, aby nie kierował on ruchu w tamten obszar i przekierowywał ruch z zalanego obszaru. Za pośrednictwem bramki CIS–CSS symulowany zasięg powodzi przekazywany jest do aplikacji udostępniającej wspólny obraz rozwoju sytuacji, żeby zapobiec wysłaniu karetek pogotowia w ten obszar. Zarówno CIS, jak i CSS korzystają z otwartej platformy streamingowej Apache umożliwiającej publikację i subskrypcję danych.
  • W narzędziu trial management tool (TMT)można stworzyć kilka scenariuszy, które pozwolą na ocenę szczególnych aspektów rozwiązań wykorzystanych w Trialu. Scenariusze składają się z szeregu fabuł i tak zwanych podgrywek (injects), tzn. rzeczy, które wydarzają się, aby wymusić określone działanie bądź reakcję uczestników. Podczas realizacji Trialu personel Trialu korzysta z TMT do śledzenia aktywacji fabuł i podgrywek. 
  • W narzędziu Observer Support Tool (OST)można tworzyć listy kontrolne i kwestionariusze dla obserwatora, które następnie mogą służyć obserwatorom i uczestnikom podczas realizacji Trialu. Takie listy i kwestionariusze mogą być uruchamiane bezpośrednio z narzędzia TMT, np. w reakcji na wydarzenie fabularne. Wszystkie zebrane odpowiedzi są następnie przesyłane do narzędzia After-Action Review Tool.
  • Narzędzie After-Action Review Tool (AAR)zapisuje w rejestrze wszystkie listy kontrolne i kwestionariusze, a także wszystkie komunikaty przepływające przez CIS i CSS. Dane te są przechowywane i udostępniane do ewaluacji.
  • Otwarty charakter komponentów i towarzysząca im dokumentacja ułatwiają programistom wdrażanie komponentów, podłączanie rozwiązań i symulatorów do infrastruktury oraz tworzenie fikcyjnego scenariusza kryzysowego i szablonów obserwacji. Infrastruktura zapewnia narzędzie administracyjne (admin tool) służące do konfigurowania infrastruktury oraz implementacji zabezpieczeń. Zawiera również zestaw dodatkowych narzędzi dla programistów, które służą do wdrażania i testowania personalizowanych konfiguracji infrastruktury technicznej przeznaczonej do Trialu.

Wszystkie te elementy szczegółowo opisano na następnych stronach.