This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Ogólne spojrzenie na TGM

TRZY FAZY

Metodologia TGM obejmuje trzy główne fazy:

  • Przygotowanie 
  • Realizacja 
  • Ewaluacja

W niniejszym podręczniku znajdziesz szczegółowe objaśnienia sześciu kroków przygotowawczych oraz faz realizacji i ewaluacji. Zanim zagłębisz się w szczegóły, warto poznać ogólną strukturę proponowanego przez nas podejścia metodologicznego.

Faza przygotowawcza składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1 nazywane także krokiem zerowym (K0), stanowi warunek wstępny dla rozpoczęcia planowania Trialu. Obejmuje identyfikację i szczegółowe określenie luk istotnych w danym kontekście. Aby podkreślić znaczenie K0, jest on wyróżniony na prawym pasku w opisie kroków.

Zadanie 2 polega na zaprojektowaniu Trialu. Projektowanie odbywa się w ramach powtarzalnego, nieliniowego podejścia złożonego z sześciu kroków. Najpierw należy wskazać cele Trialu, a następnie sformułować jedno lub więcej pytań badawczych. Trial powinien udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Celem nie jest opracowanie referatu badawczego, ale uzyskanie solidnych wyników na temat wartości dodanej rozwiązań odpowiednich dla specyficznego kontekstu. W tym celu należy wprowadzić odpowiedni plan zbierania danych, a także zastanowić się nad metodami ewaluacji i miernikami, które pomogą przeanalizować dane zebrane podczas Trialu. W ramach przygotowań do przeprowadzenia Trialu należy opracować realistyczne scenariusze i wybrać rozwiązania do wypróbowania, aby stwierdzić, czy mogą stanowić one
innowację.

Po opracowaniu projektu następuje faza realizacji, która rozpoczyna się od spotkania trial integration meeting (TIM). TIM ma duże znaczenie dla uzgodnienia punktów widzenia i potrzeb różnych interesariuszy zaangażowanych w Trial, zanim ustalenia zostaną fizycznie przetestowane (w ramach tzw. próby „na sucho” – Dry Run 1). Pełna próba generalna Trialu nazywana jest Dry Run 2. Po przeprowadzeniu próby Dry Run 2 będziesz gotów do rozpoczęcia Trialu.  

Po jego wykonaniu możliwe będzie przeanalizowanie i rozpowszechnienie zebranych danych. Główne działania ewaluacyjne dotyczą sprawdzenia i analizy zebranych danych zgodnie z ustalonymi z góry metodami ewaluacji. Po zakończeniu analizy można przejść do przeprowadzenie syntezy wyników, opracowania dokumentów potwierdzających oddziaływanie wybranych rozwiązań oraz rozpowszechniania rezultatów w swojej społeczności i poza nią.  

Jeżeli chcesz zagłębić się w tajniki metodologii TGM, spójrz na następną stronę i rozpocznij swoją przygodę.