See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Õppuse käigus kasutavad osalejad üht või mitut innovaatilist lahendust, mida hinnatakse simuleeritud kriisi kontekstis. Kasuliku hindamise huvides pakub katsestend mitmeid toetavaid tööriistu ja inforuumi Common Information Space, kus jagada sõnumeid lahenduste ja kehtivate süsteemide vahel. Lisaks saab sellega ühendada mitmeid simulaatoreid, et luua realistlik, ent fiktiivne intsidendikeskkond.

Alltoodud joonisel on toodud lihtsustatud ülevaade. Lisaks õppustel Trial kasutamisele saab sama tehnilist taristut ja samu tööriistu kasutada ka igapäevases kriisireguleerimise praktikas koolituste, õppuste ning personali ja organisatsiooni hindamiste läbiviimiseks realistlikus, ent fiktiivses kontrollitud kontekstis.

Kõik komponendid on saadaval aadressilt github.com/DRIVER-EU avatud lähtekoodiga tarkvarana (MIT-litsents), või siis Docker Hub kaudu. See tähendab, et komponente on lihtne tasuta alla laadida, paigaldada, kasutada ja kohandada.  

Õppuste Trial elluviimise hõlbustamiseks on taristul õppuse personali (õppuse Trial omanik, hindamiskoordinaator, tehniline koordinaator, vaatlejad ja abistavad tehnikud) jaoks olemas järgmised funktsionaalsused ja liidesed, mis on vajalikud õppuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks:

  • Tehniline taristu võimaldab ühendada uusi lahendusi ja juba kehtivaid süsteeme, et nad saaksid üksteisega CIS-is (Common Information Space, ühine inforuum)teateid vahetada. Näiteks võib droon esitada pildi ohvrite asukohast ning jagada seda üle CIS-i ühise operatiivpildirakendusega (Common Operational Picture).  
  • Tehniline taristu võimaldab omavahel ühendada ka simulaatoreid, et nad saaksid juhtumit simuleerida ning sööta simuleeritud juhtumi uutesse lahendustesse ja kehtivatesse süsteemidesse. Seda tehakse CSS-i (Common Simulation Space, ühine simulatsiooniruum) kasutades ning CIS-CSS-i lüüside abil. Näiteks võib üleujutuse simulaator jagada CIS-is simuleeritud üleujutust selleks, et liikluse simulaator ei suunaks sellesse piirkonda liiklust. CIS-CSS-i lüüsi vahendusel suunatakse simuleeritud üleujutuse kaart ühisesse operatiivpildirakendusse, et sellesse piirkonda ei saadetaks kiirabiautosid. CIS ja CSS kasutavad mõlemad avatud lähtekoodiga avalda/telli-tüüpi voogedastusplatvormi Apache.
  • Tööriistaga TMT (Trial Management Tool, õppuse Trial juhtimistööriist)saab luua mitmeid stsenaariume, et hinnata katsetatud lahenduste teatud aspekte. Stsenaariumid koosnevad mitmetest narratiividest ja nn sisenditest ehk sõnumitest, mis võivad käivitada mingi tegevuse simulaatoris, lahenduses või rollimängijas. Õppuse Trial elluviimise käigus kasutab õppuse personal TMT-d, et hoida silma peal nende narratiivide ja sisendite aktiveerimisel.  
  • Tööriistaga OST (Observer Support Tool, vaatlejate tugitööriist)saab luua ja kasutada kontrollnimekirju ja küsimustikke, mida vaatlejad ja osalejad saavad õppuse elluviimise käigus kasutada. Lisaks võib TMT käivitada uusi kontrollnimekirju ja küsimustikke. Kõiki vastuseid jagatakse läbi tegevusjärgse ülevaatetööriista After-action Review tool.
  • After-action Review Tool (AAR ehk tegevusjärgne ülevaatetööriist) logib kõik kontrollnimekirjad ja küsimustikud ning läbi CIS-i ja CSS-i tulevad teated. Need andmed salvestatakse ja tehakse hindamiseks kättesaadavaks
  • Tänu komponentide ja nendega kaasas käiva arendaja dokumentatsiooni avatud lähtekoodile on tarkvaraarendajatel lihtne neid komponente rakendada, ühendada lahendused ja simulaatorid taristuga ning luua fiktiivseid kriisistsenaariume ja vaatlusmalle. Administraatorite jaoks on olemas ka haldustööriist taristu konfigureerimiseks ja turvafunktsioonide sisselülitamiseks ning lisaks arendustööriistade komplekt õppusespetsiifilise tehnilise taristu ülesehituse teostamiseks ja testimiseks.

Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse neid komponente üksikasjalikumalt.