Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Under ett försök används en eller flera innovativa lösningar av deltagarna och utvärderas i samband med en simulerad kris. Testbädden underlättar utvärderingen genom att erbjuda flera stödverktyg samt ett gemensamt informationsutrymme, Common Information Space, för delning av meddelanden mellan olika lösningar och med de äldre systemen. Dessutom kan flera simulatorer kopplas samman för att skapa en realistisk om än fiktiv händelsemiljö.. En övergripande översikt ges i figuren nedan.

Förutom att de används i försök kan samma tekniska infrastruktur och verktygsuppsättning också användas i det dagliga krishanteringsarbetet för utbildning, övningar och personal- och organisationsutvärderingar i ett realistiskt (om än fiktivt) och kontrollerat sammanhang.

Alla komponenter är tillgängliga på github.com/DRIVER-EU som programvara med öppen källkod (MIT-licens) men kan också hämtas från Docker-hubben. Därmed kan komponenterna lätt laddas ner, installeras, användas och anpassas utan kostnad.  

För att underlätta genomförandet av försök innehåller infrastrukturen följande funktioner och gränssnitt för försöks­personalen (dvs. försöksägare, utvärderingssamordnare, teknisk samordnare, observatörer och biträdande tekniker) till hjälp med att förbereda och genomföra försök:

  • Genom den tekniska infrastrukturen kan såväl lösningar som äldre system kopplas samman och utbyta meddelanden med varandra inom common information space (CIS). En drönare kan till exempel skicka bilder eller platsangivelser för offer och dela dem via CIS med en gemensam bildapplikation för insatsen. 
  • Genom den tekniska infrastrukturen kan även simulatorer kopplas samman för att simulera en händelse och mata in den simulerade händelsen till lösningarna och de äldre systemen. Detta görs med hjälp av common simulation space (CSS) aoch CIS-CSS-gatewayerna. En översvämningssimulator kan till exempel dela den simulerade översvämningen med CIS så att trafiksimulatorn inte leder trafik till det aktuella området. Via CIS-CSS-gatewayen skickas den simulerade översvämningskartan till den gemensamma bildapplikationen för insatsen så att ambulanser inte skickas till området. CIS och CSS använder båda plattformen Apache för publicering av och prenumeration på öppen källkod.
  • I trial management tool (TMT) kan flera scenarier skapas för att utvärdera specifika aspekter av de lösningar som prövas. Ett scenario består av flera handlingsförlopp och så kallade inspel, dvs. meddelanden som kan utlösa en handling för en simulator, lösning eller rollspelare. Under genomförandet av försöket använder försökspersonalen TMT för att hålla ordning på aktiveringen av de här handlingsförloppen och inspelen.  
  • I observer support tool (OST) kan observatörschecklistor och -enkäter skapas och användas av observatörer och deltagare under genomförandet av ett försök. TMT kan dessutom utlösa nya checklistor och enkäter. Alla svar delas sedan med After Action Review Tool.
  • I after-action-review tool (AAR) loggas alla checklistor och enkäter, liksom alla meddelanden som flödar genom CIS och CSS. Dessa data lagras och tillgängliggörs för utvärdering.
  • Tack vare att komponenterna och tillhörande utvecklardokumentation har öppen källkod är det lätt för programvaruutvecklare att distribuera komponenterna, ansluta lösningar och simulatorer till infrastrukturen och skapa fiktiva krisscenarier och observationsmallar. För administratörer erbjuder infrastrukturen också ett administrationsverktyg som används för att konfigurera infrastrukturen och sätta på säkerhet samt en uppsättning extra utvecklarverktyg för att implementera och testa den försöksspecifika konfigurationen av den tekniska infrastrukturen.

På följande sidor beskrivs dessa komponenter mer ingående.