Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

En översikt över TGM

tre faser

TGM består av tre grundläggande faser:

  • Förberedelser 
  • Genomförande 
  • Utvärdering

I den här handboken hittar du en detaljerad förklaring av den förberedande sexstegsmetoden samt av genomförande- och utvärderingsfaserna. Innan du börjar läsa kan det vara bra att få en översikt över metodiken.

 

Förberedelsefasen består av två uppgifter:

Uppgift 1 är det som kallas steg noll (S0), och som måste genomföras före varje försök. I det steget ingår att identifiera och specificera de förmågegap som är relevanta i sammanhanget. För att understryka hur viktigt S0 är visas det separat i det högra fältet vid stegbeskrivningarna.

Uppgift 2 är utformningen av försöket. Utformningen sker genom en iterativ och icke-linjär sexstegsmetod. Identifiera först målen för ert försök och formulera sedan en eller flera forskningsfrågor. Försöket ska syfta till att besvara frågorna. Målet är inte att skriva en fullständig forskningsrapport utan att få fram robusta resultat kring mervärdet av de lösningar som är relevanta i ert specifika sammanhang. För att göra det behöver man en lämplig datainsamlingsplan och måste även fundera över utvärderingsmetoder och -mått för att analysera de data som samlas in under ett försök. För att genomföra ett försök måste man utveckla realistiska scenarier och välja ut lösningar som sedan prövas för att avgöra om de skulle kunna vara
innovativa.

När utformningen av försöket är klar, är det dags för genomförandefasen, som börjar med Trial Integration Meeting (TIM). TIM är central för att skapa samstämmighet bland de relevanta intressenter som är inblandade i försöket innan uppställningen testas på den plats där försöket ska genomföras (Dry Run 1). Den fullständiga repetitionen av försöket kallas Dry Run 2. Efter Dry Run 2 är man redo att genomföra det fullständiga försöket.  

Efter att försöket har genomförts kan man analysera och sprida de data som har samlats in. De huvudsakliga utvärderingsaktiviteterna handlar om att kontrollera och analysera insamlade data enligt den utvärderingsmetod man tidigare bestämt. När analysen är klar är man redo att sammanfatta resultaten och därmed få evidens för effekterna av de lösningar som är av intresse samt sprida resultaten inom och bortom det egna sammanhanget.  

Om du nu är redo att fördjupa dig i TGM är det bara att vända blad och påbörja din resa.