Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Möjliggöra datautbyte mellan
lösningar och mellan lösningar
och simulatorer
Teknisk samordnare
Lösningsleverantörer

om

vad verktyget
används till

Common Information Space (CIS) används för att utbyta data mellan lösningar (t.ex. olika datorprogram) på ett öppet och pålitligt sätt, vilket i sin tur stärker det interna samarbetet och krishanteringens effektivitet medan lösningarna används. Befintliga IT-system (dvs. äldre system som också ingår i baslinjen) kan också anslutas till CIS för att mata in data i lösningarna (t.ex. en första utryckningsrapport) eller vice versa och ta emot indata från simulatorn (t.ex. simulerade ambulanspositioner).

Anslutningen till CIS sker med hjälp av aktuella standarder för datautbyte inom katastrofhantering, till exempel meddelanden i Common Alerting Protocol (CAP) eller Emergency Data Exchange Language (EDXL). Detta möjliggör utbyte av förståelig information mellan olika organisationer även om de använder olika dataformat (syntaktisk interoperabilitet) och olika språk och/eller taxonomier (semantisk interoperabilitet). Den främsta fördelen är att de system som är anslutna till CIS inte behöver anpassas till andra systems dataformat, men ändå kan utbyta information med dem. Om en lösning eller ett äldre system inte använder sådana standarder för datautbyte ännu måste dess in- och utdata först omvandlas till ett gemensamt standardformat.

För att koppla lösningarna och de äldre systemen till simulatorerna kan CIS anslutas till Common Simulation Space (CSS) genom så kallade CIS-CSS-gatewayer. Data från simulatorerna omvandlas till data som kan förstås av de lösningar som är anslutna till CIS och förfrågningar från lösningarna kan vidarebefordras tillbaka till simulatorerna. Eftersom varje gateway omvandlar meddelanden av en specifik typ kan det finnas flera gatewayer. Gatewayerna måste utvecklas specifikt för försök för att omvandla de gemensamma standardformat för data som används i CIS till de gemensamma format för simuleringsdata som används i CSS. CIS och CIS-CSS-gatewayerna behöver inte ha egna visuella användargränssnitt eftersom de bara konverterar meddelanden. Mer information om simulatorerna och hur de förser CIS med information finns i den detaljerade förklaringen av CSS.  

Konfigurering av CIS och övervakning av dess funktioner sker genom administrationsverktyget, där det också finns ett visuellt användargränssnitt för försökspersonalen. En viktig aspekt av det utvecklade CIS-konceptet är dataskydd och säkerhet, vilka anses nödvändiga för att skapa tillit mellan de integrerade organisationerna och deras system. Detta uppnås genom att man använder en betrodd registreringsprocess för alla organisationer och kapslar in alla meddelanden som utbyts genom CIS. Administrationsverktyget och säkerheten förklaras mer ingående i respektive avsnitt.

Teknisk information
CIS består av flera Kafka-ämnen som möjliggör kanaler för datakommunikation bland anslutna lösningar och system. Varje typ av datautbyte (och därmed också varje meddelandetyp, t.ex. CAP eller EDXL) ska ha sitt eget Kafka-ämne så att datautbytet mellan lösningar, äldre system och till/från simulatorerna lätt kan hanteras. Anslutning av lösningar och system till CIS sker med hjälp av någon av de adaptrar som erbjuds och som finns tillgängliga på programmeringsspråken Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js och Python samt som REST-slutpunkter. Dessa adaptrar och de tekniska verktygen för att implementera och testa försöksspecifika tekniska installationer förklaras i avsnittet om extra utvecklarverktyg.