Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Utvärderingsfasen av TGM är avsedd att hjälpa er att hitta de resultat ni söker. Förändrades de övergripande resultaten av verksamheten efter att den nya lösningen användes? Vad innebär förändringen för er organisation? Vilka skulle kunna vara orsakerna till de effekter ni har observerat? Hur skulle resultaten kunna användas för att ge stöd till och förbättra era krishanteringsorganisationer?

Huvudmålet är att analysera alla data och observationer som har samlats in under försöket. För att kunna göra det måste man först kontrollera och rensa i det man har tagit emot. Nästa steg handlar om att bearbeta resultaten så att det går att identifiera den förändring som har skett till följd av att lösningen eller lösningarna användes. Den här tolkningen sker när man sammanfattar resultaten från försöks-, krishanterings- och lösningsdimensionerna.  

Den faktiska analysen sker efter att man har försökt tolka de olika källorna och observationerna. Det är dock också viktigt att dokumentera och uppdatera kunskapsbaserna. Vi börjar med att uppdatera Lessons Learnt Library (L3), vilket kan ge ännu fler insikter om resultaten. Den pan-europeiska testbädden DRIVER+ måste sedan också uppdateras, så att andra krishanteringsutövare kan lära sig av era erfarenheter. Som du kanske minns hittar CMINE (Crisis Management Innovation Network Europe) dessa i strukturerat format i kunskapsbasen, som användes i förberedelsefasen. Dessutom kan Portfolio of Solutions (PoS) också utvidgas tack vare resultaten av de specifika lösningar som ni just provat. Naturligtvis ser inte bara CMINE:s interna partner, utan även era externa partner, fram emot att ta en titt på försöksrapporten.