Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att möjliggöra datautbyte mellan
simulatorer och mata in data i lösningar
och på så sätt skapa en fiktiv händelse (kris)
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Teknisk samordnare
Lösningsleverantörer

om

vad verktyget
används till

Försöksdeltagarna och de lösningar och äldre system som är anslutna till Common Information Space (CIS) behöver vanligtvis information från en fiktiv kris (t.ex. hur många resurser som är tillgängliga vid ett visst utryckningsställe eller detaljerad information om offren vid en olycksplats).

Common Simulation Space (CSS) är den komponent av Test-bed Technical Infrastructure som utgör ramen inom vilken simulatorerna tillsammans genererar och upprätthåller den simulerade värld som krävs för att lösningarna (och de äldre systemen) och deltagarna ska få en tillräckligt realistisk bild av den fiktiva kris som de ska hantera.

Beroende på försöksscenariot väljs simulatorerna ut baserat på:

  • Om lösningarna eller de äldre systemen behöver data från den simulerade krisen som de inte kan få från andra lösningar eller äldre system (t.ex. en lösning som får information om status för en simulerad översvämning).
  • Om deltagarna behöver extra information om den simulerade krisen (t.ex. en vy över krisen i ögonhöjd som simuleras av ett Virtual Reality-program eller genom att placera ut fysiska objekt i terrängen vid en live-övning).
  • Om informationen i scenariot behöver förberäknas/försimuleras för att verka realistiskt (t.ex. en skogsbrands realistiska förlopp).

Genom Common Simulation Space kan flera simulatorer fokusera på sin del i att upprätthålla den simulerade världens tillstånd (dvs. den simulerade verklighet som speglar händelsen och världen runt omkring, som en översvämningssimulator som spårar hur en översvämning rör sig genom en region eller en resurssimulator som spårar flera ambulansers positioner). För att kommunicera tillståndsförändringar med andra simulatorer inom CSS tillåts självskapade kommunikationsmeddelanden i utrymmet. Detta skiljer sig från att skicka meddelanden genom CIS, eftersom CIS är mer anpassat till nuvarande standarder för datautbyte inom katastrofhantering.

För att styra den simulerade världen mot ett önskat scenario som är relevant för försök ansluts CSS till Trial Management Tool, som kan skicka ut meddelanden som förändrar den simulerade världen (dvs. inspel som direkt bearbetas av simulatorerna). Till exempel att låta en fördämning brista, en container explodera eller tio ambulanser köras till olycksplatsen.

Alla simulatorer har sina egna datamodeller över hur den simulerade världen visas. Genom CSS kan dessa simulatorer komma överens om ett kommunikationsformat som simulatorerna förstår för att skapa och upprätthålla en gemensamt simulerad värld.

Förutom CSS finns också Common Information Space (CIS) som används för att sammankoppla alla lösningar och äldre system med varandra. CSS är inte direkt anslutet till CIS utan går via CIS-CSS-gatewayer. Detta säkerställer att de två utrymmena av simulerad verklighet i CSS och den uppfattade/kommunicerade verkligheten i CIS hålls separata, så att gatewayerna kan styra vilken information från CSS som flödar till CIS. Om man till exempel inte har några sensorer eller observatörer nära översvämningen (som simuleras i CSS) ska den gemensamma lägesbilden inte visa översvämningskartan. Bara efter att man har skickat ut en drönare för att inspektera området kan man få tillgång till informationen via drönaren. Drönaren i sig får dock en korrekt bild av översvämningen för att kunna beräkna och kommunicera nuvarande översvämningskarta.

På så sätt får lösningarna tillgång till en gemensam uppfattad verklighet som används för att fatta vidare katastrofhanteringsbeslut. Om en felaktig observation, misskommunikation eller felande sensor/lösning inträffar kan den uppfattade verkligheten dock skilja sig från den simulerade verkligheten. Filter för att skapa en annan uppfattad verklighet kan tillämpas i CSS-CIS-gatewayerna och hindra deltagarna från att få rätt information från en simulator. Så även om försökens/övningens personal kan se all information i simulatorerna kanske deltagarna bara kan se en del av informationen, eller så kan de avsiktligt förses med felaktig information.

Teknisk information
CSS har samma tekniska utformning som CIS (dvs. med ett eller flera Kafka-ämnen) och simulatorerna kan anslutas till det genom samma adaptrar som är tillgängliga för att ansluta lösningar och äldre system till CIS. Säkerhet kan läggas till i CSS på samma sätt som i CIS. Administrationsverktyget används för att konfigurera CSS och övervaka det under försökskörningen.