Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

I handbokens sista kapitel hittar du två sidor för varje verktyg eller metod som stegbeskrivningarna hänvisar till. Observera att det här inte är en utförlig beskrivning av verktyg och metoder, utan att det här kapitlet handlar om de som används mest inom  

testbädden DRIVER+. Även om de flesta deltagare nog är väl bekanta med verktyg som Microsoft Excel eller brainstorming, förstår man kanske inte lika intuitivt hur en baslinje ska uppfattas eller genereras, eller hur Observer Support Tool i DRIVER+ ska användas. Vi förstår att det kanske kan vara viktigt att förklara hur man genomför brainstorming på ett bra sätt, men det finns redan offentligt tillgängliga kunskapsbaser som ger bra insikter om detta på internet. Därför rekommenderar vi att söka online och välja de resultat som passar era behov. Å andra sidan är förståelsen av hur man uppfattar och genererar en baslinje, eller hur Observer Support Tool i DRIVER+ används, inte lika intuitivt. Därför har vi valt att prioritera icke-intuitiva verktyg och metoder här. I många fall går det också att hitta intressant information genom kunskapsbasen för DRIVER+ som går att komma åt genom Trial Guidance Tool. Det tredje kapitlet är främst till för att introducera den bredare metodologiska och teknologiska infrastrukturmiljön för DRIVER+.

De verktyg och metoder som beskrivs presenteras i en ordning som speglar utvecklingen av ett försök:

 

  1. Till en början beskrivs fem huvudsakliga metoder. Först handlar det om metoder för att utforma bas- och innovationslinjer, vilket är relevant främst under förberedelsefasen. Sedan beskrivs tre övergripande metoder som rör Societal Impact Assessment och hänsyn till forskningsetik liksom den övergripande resultatmätningen i försök med DRIVER+.
  2. Därefter följer sex huvudsakliga verktyg som stödjer försöksdeltagarna från första steget och fram till utvärderingen av försöket: Trial Guidance Tool, kunskapsbasen, Trial Action Plan och Portfolio of Solutions. Det sista verktyget är samtidigt en metod: Lessons Learnt Library stödjer försöksdeltagarna i sitt arbete med att dra bredare slutsatser av det man har observerat under genomförandet av försöket.
  3. Till sist beskrivs verktygen för Test-bed Technical Infrastructure, vilka främst är relevanta för genomförandet.