This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Voorbereidingsfase
in Nederland

De trial Nederland was gebaseerd op de ervaringen en lessen uit de eerste twee DRIVER+ trials en kon daardoor efficiënter worden voorbereid. Bovendien was de Trial Guidance Methodology (TGM) al zover volgroeid dat deze als een zeer goede basis voor planning kon worden gebruikt.

Doelstelling
De DRIVER+ trial richtte zich op een overstromings-

scenario waarbij een sluisdoorbraak werd gesimuleerd veroorzaakt door zware weersomstandigheden. Dit resulteerde in de overstroming van een groot deel van de Haagse binnenstad, waarbij de infrastructuur werd beschadigd en een groot deel van de stadsbewoners werd bedreigd. Cascade-effecten waren onder meer stroomuitval, overstroomde wegen en spoorweginfrastructuur, met gevolgen voor de bevolking in die gebieden. Het doel van deze tabletop trial was om de huidige crisismanagementcapaciteiten te verbeteren door oplossingen te vinden die mogelijke tekortkomingen aanpakken in de planning van responsmiddelen tijdens grootschalige en langdurige crises, en de mogelijkheid om crisisgerelateerde informatie uit te wisselen tussen instanties en organisaties, alsook bij de planning en het beheer van grootschalige evacuaties van de bevolking in stedelijke gebieden.

Tekortkoming
De drie vastgestelde tekortkomingen waren:

 • Beperkingen in de planning van middelen (gekwalificeerd personeel en apparatuur) voor respons tijdens grootschalige en langdurige crisis
 • Tekortkomingen in de mogelijkheid om crisisgerelateerde informatie uit te wisselen tussen instanties en organisaties (ook gerelateerd aan interoperabiliteit)
 • Tekortkomingen bij het plannen en beheren van de bijwerkingen van grootschalige evacuatie van de bevolking in stedelijke gebieden

Onderzoeksvraag
Er werden drie onderzoeksvragen geïdentificeerd , één voor elke tekortkoming, in een iteratief proces tussen crisisprofessionals, oplossingsleveranciers en het trialmanagementteam:

 • Hoe kunnen simulatiehulpmiddelen de planning van middelen verbeteren bij grootschalige en langdurige rampenoperaties?
 • Hoe kan netcentrische gegevensuitwisseling het delen van informatie tussen relevante partijen verbeteren en zo het gedeelde begrip van de huidige situatie verbeteren?
 • Hoe kunnen simulatiehulpmiddelen de planning en het beheer van een grootschalige evacuatie ondersteunen, rekening houdend met realtime verkeersinformatie?

Gegevensverzamelingsplan
Het gegevensverzamelingsplan vormt de basis van de driedimensionale evaluatie van de oplossingen in trialactiviteiten (inclusief trial, crisismanagement en oplossingen) die werd uitgevoerd met behulp van de Trial Guidance Methodology-aanpak. Voor de Trialdimensie werd de set vooraf gedefinieerde KPI's gebruikt die in elke trial werden gebruikt. Om de prestaties van de Trial dimensie te evalueren, werd een vragenlijst opgesteld voor alle betrokkenen bij de Trial (Trialcommissie en personeel, deelnemers, waarnemers en oplossingsleveranciers). Gegevens voor de Oplossingen dimensie zijn op twee manieren verzameld, beide met behulp van de Observer Support Tool (OST):

 1. Voor elke oplossing was er - per scenarioblok - een vragenlijst gewijd aan het gebruik van de oplossing in dat specifieke blok van de trial.
 2. Per groep van crisisprofessionals (bijvoorbeeld actiecentrum 'Waterschap') waren checklists opgesteld zodat de waarnemers het gebruik van de oplossing voor specifieke taken en opdrachten specifiek konden bijhouden. Bovendien werd door zogenaamde 'lopende waarnemers' de interactie waargenomen van het gebruik van de oplossingen tussen verschillende groepen die elkaar output boden (bijvoorbeeld actiecentrum 'Waterschap' dat informatie naar actiecentrum 'Politie' stuurde).

Naast de vragenlijsten werd de digitale communicatie tussen actiecentra en de oplossingen bewaakt en opgeslagen. Voor de crisismanagement dimensie werden opdrachten geformuleerd voor de taken en verwachte acties van de groepen crisisprofessionals tijdens de trial. Op basis van deze opdrachten zijn checklists opgesteld voor elke waarnemer om gedrag te observeren en bijvoorbeeld mondelinge conclusies van de crisisprofessionals te noteren bij het uitvoeren van de opdrachten.

Voor alle drie de dimensies werden korte debriefings of reviews van de eerste indruk gehouden om feedback te verzamelen over elk relevant onderwerp in de trial. De waarnemers hielden direct na elk scenarioblok een vergadering; hulpverleners en technisch personeel na elke dag.

Evaluatie
Volgens de TGM was de evaluatie onderverdeeld in de drie hoofdonderwerpen: trial, oplossing en crisismanagement. Per onderdeel werd een aantal relevante KPI's verzameld en geanalyseerd. Een basisscenario zonder de nieuwe oplossingen werd besproken en gedocumenteerd in interviews met crisisprofessionals. Daarna werd het innovatiescenario uitgevoerd met de oplossingen om de verschillen te beoordelen en te kijken welke verbeteringen de oplossingen konden realiseren.

Scenario
Over twee dagen zou een noordwestelijke storm boven de Noordzee de Nederlandse kust raken. Eenmaal aangekomen zorgden het hoge water en de slechte weersomstandigheden voor een storing van de sluis in Scheveningen en werden dijken bedreigd. Vervolgens kwamen drie grote regio's in Den Haag onder water te staan. Een cascade-effect van overstromingen vormde een bedreiging voor essentiële infrastructuur. Een stroomstoring leidt al snel tot een tekort aan drinkwater en het uitvallen van verwarmingssystemen. Doordat de verkeersinfrastructuur overstroomde, bedekt was met puin of beschadigd was, werd het transportsysteem ernstig aangetast of kwam het volledig tot stilstand. Om het aantal slachtoffers zo klein mogelijk te houden, moest een snelle en effectieve evacuatie van de bevolking voor, tijdens en na de ramp worden georganiseerd. Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) werkte samen met andere belanghebbenden zoals het waterschap, energiebedrijven en telecommunicatiebedrijven. Het scenario dat tijdens de trial werd gespeeld, betrof zowel de dreigingsfase voor de overstroming als de gevolgenfase na de overstroming en was onderverdeeld in vier verschillende blokken: 1) cascade-effecten (dreigingsfase), 2) evacuatie (dreigingsfase), 3) schadebeoordeling (gevolgenfase), 4) schadebeheersing (gevolgenfase).

Geselecteerde oplossingen
Oorspronkelijk zijn 25 aanmeldingen ontvangen als reactie op een oproep tot het indienen van oplossingen. Na een zorgvuldig selectieproces, persoonlijke ontmoetingen en trialrepetities werd er gekozen voor vijf innovatieve crisismanagementoplossingen, op basis van hun vermogen om een ​​reeks tekortkomingen op te lossen die eerder door crisisprofessionals in het project waren geïdentificeerd. Deze waren:

 1. 3Di is een interactief watersimulatiemodel waarmee crisismanagers een gemeenschappelijk operationeel beeld kunnen opbouwen van de dynamiek van overstromingen en waarmee snel de gevolgen van risicobeperkende maatregelen kunnen worden berekend.
 2. SIM-CI visualiseert de overstromingsgebeurtenis en de cascade-effecten op essentiële infrastructuren in Den Haag door middel van een digitale kopie van de stad. Met deze simulatie kunnen crisismanagers zien hoe water zich door het gebied verspreidt, inclusief gebouwen en essentiële infrastructuren zoals wegen en de elektriciteits- en telecommunicatienetwerken.
 3. CrisisSuite is een online softwareapplicatie voor crisismanagement waarmee organisaties tijdens een crisissuccesvol informatie kunnen beheren. CrisisSuite ondersteunt de netwerkgerichte werkwijze van crisisteams door een universeel beeld van de crisiste creëren en deze horizontaal en verticaal te delen met de andere teams in de crisisorganisatie.
 4. Het biedt betrouwbare verkeersinformatie, voorspelling en visualisatie op basis van verschillende verkeersgegevensbronnen (bijvoorbeeld satelliet-/luchtbeelden), en geeft ook routeadvies, rekening houdend met de huidige verkeers- en crisissituatie (bijvoorbeeld overstroomde gebieden). Daarnaast wordt op satelliet-/luchtbeelden gebaseerde 2D- en 3D-informatie verstrekt.
 5. HumLogSim is een prestatiebeoordelingsplatform dat logistieke processen voor crisismanagement ondersteunt. De functionaliteit omvat zowel strategische planningsondersteuning als tactische en operationele beslissingsondersteuning door het beoordelen en vergelijken van de netwerkprestaties onder bepaalde omstandigheden en realistische crisismanagementacties.