Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

VARFÖR DEN
HÄR HANDBOKEN?

OM försök
inom krishantering

VARFÖR FÖRSÖK?

Organisationer med ansvar för krishantering möter ofta svårigheter när det gäller att bedöma de tänkbara effekterna av en förändring i deras sociotekniska struktur. Det finns flera skäl till detta, bland annat bristen på tillräckliga metodkunskaper för att utvärdera innovativa lösningar. Investering i nya men olämpliga lösningar för inte bara med sig betydande kostnader utan kan också ha en negativ inverkan på organisationernas förmåga. Förändring kan åstadkommas genom olika typer av lösningar, till exempel ny programvara eller nya utbildnings- eller arbetsflödesprocesser. Varje lösning införs i hopp om att förbättra vissa funktioner eller aktiviteter. Till exempel kan användning av en app för att hantera volontärer (istället för äldre system och rutiner) utvärderas genom ett försök baserat på nyckeltal.

Att bedöma effekterna av en förändring, oavsett typ, är ingen enkel uppgift. Det handlar om såväl förmågeutveckling som om identifiering av graden av innovation. Det är därför som vi behöver försök. Försök är av intresse för alla som bedriver forskning och innovation och som vill testa nya lösningar, för utövare ute på fältet som har identifierat ett problem i den dagliga verksamheten och är motiverade att inleda processen med att utvärdera lösningar och för experter som arbetar i samordningsfunktioner och vill delta i liknande aktiviteter. Genom försök kan lösningsleverantörer också inhämta feedback från användare och därmed förbättra sina lösningar.

TRIAL GUIDANCE
METHODOLOGY

VARFÖR EN METODIK?

Ett försök har ett väl definierat mål och måste vara strukturerat. Det krävs också samarbete och ett öppet sinne. Workshops och verktyg är viktiga, eftersom det ofta krävs flera iterationer (i synnerhet under förberedelserna). Försök är processer under utveckling: de växer fram under vägens gång, som ett slags handarbete. Man bör lägga tid på att justera utformningen. Viktiga beslut måste fattas i samråd med olika intressenter, som i sin tur måste identifieras. Hur väl ett försök lyckas beror sedan helt klart på utformningen – en robust utformning gör att man hittar de svar som motsvarar behoven. Trial Guidance Methodology innehåller steg-för-steg-instruktioner, en lista över roller och ansvar samt verktyg och metoder för att genomföra ett försök på ett tydligt, strukturerat och samverkande sätt.

HANDBOKEN

VARFÖR DENNA GUIDE?

Att ha en metodik är en sak. Att ha en bra, praktisk guide under armen för att när som helst få snabb hjälp med metodiken är en annan! Den här handboken leder dig igenom hela upplevelsen av ett försök. Du behöver inte memorera den. Genom att istället ha den intill dig medan du arbetar med ditt försök kan du hitta specifika svar på de frågor som dyker upp. Du kan se den som en ”kokbok” som hjälper dig att steg för steg laga ett visst recept genom att tala om vilka ingredienser du behöver och hur du använder dem. Lycka till!