See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Teha võimalikuks innovaatiliste
sotsiotehniliste lahenduste
realistlik hindamine,
võttes arvesse kogutud
andmetele avalduvaid erinevaid
mõjusid
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

DRIVER+ õppuste Trial eesmärk on hinnata innovaatilisi sotsiotehnilisi lahendusi võimalikult realistlikus keskkonnas, et kõrvaldada mõni probleemkoht kriisireguleerimises. Seetõttu tuleb arvesse võtta kolme eri mõõdet: kriisireguleerimise mõõde, õppuse mõõde ja lahenduse mõõde.  

Kõige tähtsam on kriisireguleerimise mõõde, sest see on osa, kust me otsime uusi lahendusi, mis mõjutavad meie probleemkohti. Siinkohal võib kõige kasulikum olla lähteolukorra (ja innovatsiooniolukorra) kirjeldus, sest see näitab kriisireguleerimise protsessi koos kõigi kaasatud rollide, ülesannete ja protsessidega.

Järgmine mõõde on õppuse mõõde, mis on seotud õppuse korraldamisega. Sellesse mõõtmesse kuuluvad kõik õppuse Trial praktilised aspektid. Need võivad olla Wi-Fi ühendus, osalejate arv, kõikvõimalikud tehnilised probleemid jne.  

Viimane on lahenduse mõõde. See tegeleb kõigi sotsiotehniliste uuenduste funktsioonide ja kasutatavusega. Kõiki mõõtmeid saab analüüsida nii üksi kui ka seoses teistega. Kuna eesmärk on hinnata lahendust kriisireguleerimise probleemkoha seisukohast, siis on väga tähtis vaadata, kuidas õppuse või lahenduse mõõde probleemkohta mõjutas (võib-olla ka negatiivselt). Näiteks: võimalik, et lahendus suudaks väga hästi kriisireguleerimise probleemkohta kõrvaldada, ent õppuse käigus tekib õppuse asukohas tehnilisel põhjusel süsteemi tõrge (õppuse mõõde). Sellisel juhul ei näe osalejad lahenduse täispotentsiaali. Seda on analüüsi ja hindamise käigus väga tähtis arvesse võtta, samuti tuleb küsida, kuidas need häired mõjutasid üldist korraldust ja andmete kogumist.

Siinkohal on peamine organiseerida oma õppus Trial viisil, mis võimaldab reaalselt igat mõõdet eraldi mõõta, et saaksite tuvastada punktid, kus nad üksteist mõjutavad. See võimaldab tõlgendada igat andmeüksust õiges kontekstis. DRIVER+ raames loeti ISO 9241-11 standardit väga kasulikuks lahenduse mõõtme hindamisel. Standard hõlmab selliseid aspekte nagu kasutatavus, uudsus jne. Seni on neid andmeid kogutud spetsiaalsete küsimustikega, mida lahenduste lõppkasutajad täidavad õppuse lõppedes. Siin kasutati Likerti skaalat ning osalejad said vabas vormis tekstina lisada omi seisukohti.  

Küsimustikke otsustati kasutada ka õppuse mõõtmes. Taas rakendati Likerti skaalat ja vabas vormis teksti. Küsimustikku ei täitnud mitte üksnes lahenduste lõppkasutajad, vaid kõik, kes õppuses Trial osalesid (töötajad, vaatlejad jne). Lisaks saatis väline koostöömeeskond küsimustiku ka välistele osalejatele ja lahendusepakkujatele, et koguda teatud andmeid õppuse korralduse kohta (mis on samuti osa õppuse mõõtmest).  

Kõige keerukam on kriisireguleerimise mõõtme ülesehitus. Siin on soovitatav kasutada kombineeritud meetodit: seni on DRIVER+ raames kasutatud andmete kogumist läbi TTI ning lahenduse kaarte (andmelogid) ja vaatlejate kaarte (OST). Arvestage, et te peate andmeid koguma ka oma seniste tööriistadega, mitte ainult uute lahenduste abil, sest teie eesmärk on võrdlev uuring (see on vajalik vaid siis, kui teil ei ole varasematest intsidentidest või simulatsioonidest pärinevaid kehtivaid andmeid). Arvestage, et inimvaatlejad näevad ja suudavad üles märka üksnes teatud osa teabest ja teatud aja vältel. Me ei soovita kasutada ajatemplite logimist nende poolt. Vaatlejad tuleks valida vastavalt nende eriteadmistele ning nende abil tuleks jälgida spetsiifilisi kriisireguleerimisega seotud artefakte.