See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

ELLUVIIMISFAAS
Poolas

See näide on ülevaade Poolas korraldatud esimesest DRIVER+ Trial-õppuse elluviimisfaasist. See kirjeldab DRY RUN'E ja õppust ennast. Vastavalt ettevalmistusfaasi väljavõttele keskendus ka elluviimisfaas vaid näite jaoks välja valitud probleemkohale ja lahendusele.

Dry Run 1
Dry Run 1 testis lahenduste tehnilist integratsiooni katsestendis ning kontrollis õppuse Trial stsenaariumiks vajaminevat funktsionaalsust. Seega oli Dry Run 1 eesmärk tegeleda järgmiste lahendustega:

  • Katastroofi mõju arengu ennustamine.
  • Vajaduste ja ressursside hindamine.
  • Riiklike & rahvusvaheliste tsiviilkaitse ressursside jagamine ja koondamine.

Dry Run 2
Dry Run 2 on õppuse peaproov ning seal saavad kokku lõppkasutajad ja võimalikud huvigrupid. Sellel koosolekul koolitatakse ka lahenduste kasutajaid. Dry Run 2 eesmärgid on järgmised:

  • Lõppkasutajate koolitamine lahenduste osas.
  • Stsenaariumi katsetamine lõppkasutajatega.
  • Andmekogumiskava testimine.

Õppuse Trial elluviimine
Nagu selle näite ettevalmistusfaasis selgitatud, näeb hindamiskava ette stsenaariumi kahe teostuse võrdlust. Esimene teostus kirjendab lähteolukorra ja kasutab senist tegevuskava ilma uusi lahendusi rakendamata. Teine kirjendab innovatsiooniolukorra ja asendab osa senistest protseduuridest valitud lahenduse funktsionaalsustega. Keemiareostuse stsenaariumis paiknesid hoonetes inimesed, kes vajasid esmatasandi abi. Läbi riikliku hoiatussüsteemi anti teada, et üleujutatud objektides viibivad isikud peavad akende ette või hoonete katustele riputama vastavat värvi linad, et näidata päästetöötajatele oma esmaabivajadust:

 Kiire evakuatsiooni vajadus

 Meditsiinilise abi vajadus

 Vee ja toidu vajadus

Selline kriisist mõjutatud populatsiooni vajaduste edastamise viis on kasutusel Poola kriisireguleerimise süsteemis. Linade reaalseid asukohti õppuse toimumiskohas loetakse „põhitõeks“ ja neid on kujutatud allolevatel piltidel.

Seansi käigus korraldati droonilend üle piirkonna, et koguda analüüsimiseks andmeid. Lähteolukorra puhul kasutati drooniga saadud andmeid otsuste langetamisel otsese sisendina. Innovatsiooniolukorra puhul töödeldi salvestus drooni kiire kaardistuslahenduse abil ortofotokaardiks ja piirkonna 3D-mudeliks.