Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

GENOMFÖRANDEFASEN
i Polen

I det här exemplet ges en översikt över genomförandefasen av den första DRIVER+-FÖRSÖK, som hölls i Polen. Exemplet visar både Dry Runs och själva FÖRSÖKET. Liksom i sammanfattningen av förberedelsefasen fokuserar exemplet från genomförandefasen också på det utvalda FÖRMÅGEGAPET och den utvalda lösningen.

Dry Run 1
I Dry Run 1 testas lösningarnas tekniska integration med testbädden och de funktioner som krävs för försöksscenariot. Målet med Dry Run 1 var därför att använda lösningarna för följande uppgifter:

  • Att förutsäga katastrofeffekternas utveckling.
  • Att bedöma behov och resurser.
  • Att dela & slå ihop nationella och internationella civilskyddsresurser.

Dry Run 2
Dry Run 2 är repetitionen inför själva försöket och används för att möta slutanvändarna och potentiella intressenter. Mötet används också för att utbilda användarna om lösningarna. Målen med Dry Run 2 är följande:

  • Att utbilda slutanvändarna om lösningarna.
  • Att testa scenariot med slutanvändarna.
  • Att testa datainsamlingsplanen.

Försökets genomförande
Som förklarades i förberedelsefasen för det här exemplet förutser utvärderingsplanen en jämförelse mellan två genomföranden av scenariot. Det första registrerar baslinjen och bygger på nuvarande drift utan att man använder lösningarna. Det andra registrerar innovationslinjen och ersätter delar av nuvarande förlopp med den valda lösningens funktioner. I scenariot med kemikalieutsläppet fanns det fortfarande personer som befann sig i byggnader och som behövde grundläggande hjälp. Genom det nationella varningssystemet meddelades att personer som befann sig i översvämmade byggnader skulle hänga, bakom ett fönster eller på byggnadens tak, flaggor i särskilda färger för att kommunicera sitt behov till räddningstjänsten:

 Behov av omedelbar evakuering

 Behov av vård

 Behov av vatten och mat

Den här typen av kommunikation av berörda invånares behov används i Polens krishanteringssystem. Flaggornas faktiska placering på utbildningsområdet kan betraktas som ”sanningen på marken” och illustreras genom nedanstående bilder.

Under sessionen organiserades en drönarflygning över det påverkade området för att samla in data till analysen. I baslinjen användes data från drönaren som direkt indata för beslutsfattande. I innovationslinjen bearbetades bilderna av drönarkartläggningslösningen i form av en ortofotokarta. och en 3D-modell över området.