This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Faza realizacji
w Polsce

W przykładzie tym zaprezentowano podsumowanie fazy realizacji pierwszego TrialU prowadzonego w ramach projektu DRIVER+, którY odbył się w Polsce. Obejmuje on próby dry run i sam Trial. Poniżej znajduje się opis działań realizowanych w ramach pojedynczej sesji, której cel i pytanie badawcze omówiono jako przykład do poprzedniego rozdziału.

Dry Run 1
W ramach próby dry run 1 przetestowano integrację techniczną rozwiązania na platformie testowej oraz sprawdzono funkcje wymagane do danego scenariusza Trialu. Dlatego też celem próby dry run 1 było sprawdzenie rozwiązań pod kątem:

  • przewidywania rozwoju skutków katastrofy;
  • oceny potrzeb i zasobów;
  • udostępniania & zbierania krajowych i międzynarodowych zasobów ochrony ludności.

Dry Run 2
Próba Dry Run 2 jest próbą generalną samego Trialu i służy spotkaniu użytkowników końcowych i potencjalnych interesariuszy. Celem spotkania jest również przeszkolenie użytkowników z obsługi rozwiązań. Cele próby Dry Run 2 są następujące:

  • przeszkolenie użytkowników końcowych z obsługi rozwiązań;
  • przetestowanie scenariusza z udziałem użytkowników końcowych;
  • przetestowanie planu zbierania danych.

Realizacja Trialu
Jak wyjaśniono na stronie 44, plan ewaluacji przewiduje porównanie dwóch realizacji scenariusza. W ramach pierwszej, referencyjnej, wykorzystano aktualny tryb działania bez wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. W ramach drugiej zarejestrowane zostało innowacyjne podejście, w ramach którego wybrane elementy aktualnej procedury zastąpiono funkcjami wybranego rozwiązania. W scenariuszu wycieku chemicznego w budynkach nadal pozostawali ludzie wymagający podstawowej pomocy. Wykorzystując System Ostrzegania i Alarmowania Ludności, ogłoszono, że osoby znajdujące się w zalanych obiektach powinny wywiesić za oknem lub na dachu budynku fragment tkaniny w odpowiednim kolorze, aby poinformować służby ratownicze o swoich potrzebach:

 potrzeba pilnej ewakuacji,

 potrzeba pomocy medycznej,

 potrzeba wody i żywności.

Ten rodzaj komunikowania potrzeb populacji dotkniętych katastrofą jest wykorzystywany w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Faktyczną lokalizację tkanin wywieszonych na terenie szkoleniowym, stanowiącą punkt odniesienia dla porównywania osiągniętych efektów, zilustrowano na zdjęciach poniżej.

Podczas sesji nad dotkniętym katastrofą obszarem zorganizowano przelot drona w celu zebrania danych do analizy. W epizodzie referencyjnym materiały zarejestrowane przez sensor optyczny drona przekazano bezpośrednio do dalszej analizy praktyków. W epizodzie innowacyjnym uzyskane materiały zostały przetworzone przez oprogramowanie do szybkiego mapowania na ortofotomapę oraz trójwymiarowy model terenu.