This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Voorbereidingsfase in Polen

Dit voorbeeld is een fragment van de voorbereidingsfase in de eerste DRIVER+ trial die in Polen werd gehouden. Het demonstreert de 6-stappenaanpak van de voorbereidingsfase, beginnend met ÉÉN van de trialdoelstellingen, en volgt in dit geval één tekortkoming en één onderzoeksvraag. Daarom zullen de latere stappen van het formuleren van het gegevensverzamelings- en evaluatieplan, de scenarioformulering en de oplossingsselectie zich ter illustratie ook richten op deze beperkte reikwijdte.

Doelstelling 
Het algehele doel was om gecoördineerde acties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te simuleren om de effecten van de gevolgen van de rampen tegen te gaan en om geselecteerde oplossingen te testen op hun toepasbaarheid om de huidige tekortkomingen in crisismanagement aan te pakken. De subdoelstelling die relevant is voor dit voorbeeld is de doeltreffendheid te verbeteren van het identificeren van de behoeften van getroffen mensen die vastzitten in gebouwen in het gebied waar zich een chemische lekkage heeft voorgedaan door:

  • Het verkorten van de tijd om op de kaart de locatie van de bewoners in nood aan te wijzen/aan te duiden.
  • Het verbeteren van de nauwkeurigheid van de identificatie van het soort behoeften.

Tekortkoming 
Eén van de vastgestelde tekortkomingen was onder meer de ontoereikendheid van het middelenbeheer (human resources, hardware, etc.) tijdens reddingsoperaties op lange termijn met meerdere belanghebbenden.

Onderzoeksvraag 
Er werd specifiek voor de hierboven genoemde tekortkoming een onderzoeksvraag opgesteld. Onderzoeksvraag specifiek voor de tekortkoming: Hoe kan grensoverschrijdend middelenbeheer worden ondersteund door sociotechnische oplossingen tijdens reddingsoperaties op lange termijn met meerdere belanghebbenden? Bij deze onderzoeksvraag werd er ook een aanname geformuleerd die via het gegevensverzameling- en evaluatieplan moet worden beoordeeld. Een dergelijke aanname wordt niet vereist door de methodologie, maar kan helpen als richtlijn bij verdere acties.

Gegevensverzamelingsplan
De trial werd uitgevoerd als een gesimuleerd tabletop- en veldexperiment, waarvoor speciale waarnemers nodig waren, die de acties registreerden en documenteerden. Voor de evaluatiedoeleinden van dit deel van de trial werden de onderstaande gegevens verzameld en evaluatievragenlijsten ingevuld door de waarnemers, gericht op het registreren van operationele beslissingstijdvakken (vanaf het bereiken van de tijdens de dronevlucht verzamelde gegevens tot aan het einde van de telling of metingen).

Evaluatievragenlijsten over drie dimensies (Crisismanagement, Trial en Oplossingen) ingevuld door crisisprofessionals:

om feedback (gegevens) te geven over de kwaliteit van de trial en de bruikbaarheid, innovatie, gebruiksvriendelijkheid en andere aspecten van de oplossing..

Waarnemers: om feedback (gegevens) te geven over waargenomen organisatorische moeilijkheden van de trialuitvoering en de externe beperkingen die de trialresultaten kunnen beïnvloeden.

Naast algehele tevredenheids- en bruikbaarheidsscores van vragenlijsten zijn er verder KPI's gedefinieerd om de potentiële verbetering in crisismanagement te beoordelen, die wordt behaald door nieuwe oplossingen toe te passen.

KPI 1 – Totaal aantal vastgestelde behoeften aangeduid met gekleurde vlaggen.

KPI 2 – Tijd voor besluitvorming.

KPI 3 – Soorten geïdentificeerde behoeften aangegeven door de juiste identificatie van gekleurde vlaggen

KPI 4 – Locatie van de behoeften.

Evaluatie
Om de beoordeling van verbeteringen mogelijk te maken, zijn er meerdere sessies uitgevoerd om de huidige werkwijze in de baseline te vergelijken met de innovatieve oplossingen in de innovatielijn. Zo kunnen deze sessies met elkaar worden vergeleken. De gecombineerde waarnemingen ondersteunen de beoordeling van de resultaten in het licht van de specifieke uitvoering van de trial, rekening houdend met moeilijkheden en beperkingen, evenals de drie evaluatiedimensies crisismanagement, Trial en Oplossingen.

Scenario plannen
Het scenario van de trial omvat een massale uitstoot van vloeibare giftige stoffen als gevolg van een onderhoudsstoring in een reservoir waarin chemisch afval wordt verzameld. Een klepstoring betekent dat de pompen, die chemische afvalvloeistof naar het reservoir pompen, niet kunnen worden uitgeschakeld. Daardoor stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid vloeibare, modderachtige giftige chemische stof naar het opvangreservoir. De dijken van het reservoir zijn verzwakt na langdurige regenval in de afgelopen dagen. De dijken breken vanwege de toegenomen druk.

Geselecteerde oplossingen
Drone Rapid Mapping - De oplossing maakt het mogelijk zeer snel orthofotokaarten te genereren op basis van beelden die zijn verkregen door een drone (RPAS) die beschikbaar is voor professionals op het gebied van reddings- of crisismanagement. De resulterende kaarten kunnen worden bekeken en geanalyseerd in het speciale geoportaal of in een GIS-omgeving die al wordt gebruikt door crisismanagementinstellingen. Het extra product was een 3D-model van het terrein, waardoor er een beter en intuïtiever inzicht in het interessegebied kon worden verkregen.