This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Faza ewaluacji
w Polsce

Przykład ten pokazuje rezultaty uzyskane na podstawie wcześniej omówionego wycinka faz przygotowania i realizacji pierwszego TrialU prowadzonego w Polsce w ramach projektu DRIVER+. Poniżej przedstawiono zatem wyłącznie te wartości z ewaluacji, które dotyczą uprzednio omówionej luki i rozwiązania.

Ani zespół pracujący metodami uznawanymi za referencyjne, ani ten korzystający z innowacji nie wskazał poprawnie na mapie wszystkich lokalizacji i kolorów wywieszonych tkanin. Ponadto zespoły pracujące na rozwiązaniu innowacyjnym umieściły niektóre z nich w niepoprawnych miejscach. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. Wyniki te określają liczbę wskazanych tkanin w odniesieniu do faktycznej liczby tkanin znajdujących się na miejscu.

Średni wymagany czas: 39 minut

Średni wymagany czas: 30 minut

Wartości wskazują, że zasadniczo precyzja w identyfikacji kolorowych tkanin w terenie była niższa przy wykorzystywaniu rozwiązania. Ponadto zarejestrowano dodatkowe niepoprawne trafienia, które nie miały miejsca przy metodzie referencyjnej.

 

Aby porównać czas wymagany na przygotowanie decyzji po otrzymaniu danych, należy dodać czas potrzebny do ich zebrania. Przeloty drona wykorzystane zarówno w opisie stanu początkowego, jak i w opisie ścieżki innowacyjnej zajęły za każdym razem 13 minut. Czas przetwarzania konieczny do stworzenia ortofotomapy i modelu 3D w opisie ścieżki innowacyjnej za pomocą rozwiązania wyniósł 82 minuty. Podsumowując, można stwierdzić, że również czas konieczny do podjęcia decyzji nie był lepszy niż w opisie stanu początkowego.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie badawcze, wyniki przedstawione powyżej podsumowano w następujący sposób:

  • Zarządzanie zasobami jednostek z różnych krajów wymaga przeprowadzenia szczegółowej identyfikacji potrzeb i zadań. Innowacyjne rozwiązanie może pomóc w tej ocenie poprzez zapewnienie informacji w postaci modelu 3D i ortofotomapy obszaru, do którego dostęp jest ograniczony. Identyfikacja potrzeb populacji może umożliwić lepszą ocenę zapotrzebowania populacji dotkniętej katastrofą na właściwy rodzaj pomocy. Rozwiązanie może częściowo pomóc w zarządzaniu zasobami transgranicznymi podczas długotrwałych operacji ratunkowych z udziałem wielu interesariuszy poprzez zapewnienie trójwymiarowych map obszaru dotkniętego kryzysem. Największym ograniczeniem w tym przypadku jest czas konieczny do uzyskania rezultatów, szczególnie w przypadku relatywnie niskiej szybkości przesyłu danych na danym obszarze.
  • Rozwiązanie do szybkiego mapowania za pomocą drona zapewnia dane, które można wyświetlać również w narzędziach COP, w ten sposób uzyskując najnowszy obraz dotkniętego obszaru w postaci ortofotomapy.