This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Beoordeling van de
maatschappelijke gevolgen
van elke oplossing
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
Technisch coördinator
Oplossingsleveranciers

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De behoefte aan innovatieve oplossingen om met crisissituaties om te gaan, vloeit voort uit het feit dat crisismanagement als zodanig plaatsvindt in complexe en dynamische samenlevingen. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals toenemende digitalisering en vrij verkeer van mensen over grenzen en landen. De opkomst van nieuwe oplossingen om nieuwe en complexe uitdagingen aan te gaan, betekent ook dat de oplossingen die we bedenken, complexere gevolgen kunnen hebben dan voorheen. Deze gevolgen kunnen positief en gewenst zijn (zoals verhoogde efficiëntie), maar er kunnen ook negatieve of onbedoelde gevolgen zijn. Wanneer we in deze context spreken over gevolgen voor de samenleving, bedoelen we iets anders dan hoe goed de oplossingen werken. Een nieuwe oplossing voor een uitdaging kan zeer efficiënt zijn in het produceren van de gewenste gevolgen, maar kan tegelijkertijd enorme negatieve gevolgen hebben voor de samenleving waarvan ze deel uitmaakt. Zo is een SIA niet bedoeld om te beoordelen of een crowd-tasking-oplossing responsactiviteiten efficiënter in de tijd kan maken, maar hoe een crowd-tasking-oplossing kan worden ingezet om een ​​cultuur van vertrouwen in de samenleving te bevorderen, zodat gemeenschappen zich veilig voelen wanneer ze zich in een crisissituatie bevinden.

Het doel van een SIA is te zorgen dat de implementatie van CM-oplossingen de voordelen ervan maximaliseert en de lasten ervan minimaliseert, vooral die lasten die door mensen worden gedragen. Lasten en voordelen zijn mogelijk niet direct meetbaar of kwantificeerbaar en zijn om deze reden vaak moeilijk te overzien. Ze zijn daarom niet minder belangrijk, en door van tevoren potentiële gevolgen voor de samenleving te identificeren, komen met name twee voordelen duidelijk aan het licht:

  • Er kunnen betere beslissingen worden genomen over welke oplossingen moeten worden gebruikt en hoe deze moeten worden gebruikt.
  • Er kunnen risicobeperkende acties worden genomen om de schade te minimaliseren en de voordelen van een specifieke oplossing te maximaliseren.

In de bredere maatschappelijke context zorgen het verwezenlijken van andere voordelen, mogelijk voor andere positieve gevolgen, zoals verantwoording en aanvaardbaarheid:

  • Verantwoording betekent dat CM-deelnemers op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dat ze daar een afdoende verantwoording voor moeten kunnen geven.
  • Aanvaardbaarheid van oplossingen betekent dat crisismanagers erop moeten kunnen vertrouwen dat de samenleving de CM-oplossingen accepteert, vooral als de oplossingen participatief zijn in de zin dat ze interacties met het publiek vereisen.

Verantwoording heeft ook betrekking op duurzaamheidskwesties, aangezien oplossingen die zijn ontwikkeld en geïmplementeerd met het oog op de bredere samenleving een grotere kans hebben om controverse te voorkomen en te worden aangenomen, naast het feit dat ze de implementatie efficiënter en effectiever maken.

Een SIA kan in veel verschillende contexten en voor veel verschillende doeleinden worden uitgevoerd, waardoor het moeilijk is om er een ​​universele definitie voor te geven. Het in het DRIVER+ project ontwikkelde kader voor de SIA heeft als uitgangspunt dat het een beoordeling is van wat een bepaalde oplossing een samenleving aandoet. Dit betekent nadenken over welke gevolgen die heeft voor de mensen in die samenleving. Hoewel sommige gevolgcategorieën gemakkelijker te identificeren zijn en de risico's voor hen gemakkelijker te beperken zijn dan andere, is er geen eenduidige checklist om potentiële maatschappelijke problemen te identificeren. Zo kunnen privacygerelateerde gevolgen gemakkelijker worden herkend vanwege de grote publieke aandacht voor het onderwerp en de opkomst van pan-Europese wetgeving. De gevolgen van bepaalde oplossingen voor maatschappelijke waarden pakt anderzijds gevolgen aan die de berekenbaarheid overschrijden, niet in de laatste plaats omdat de meeste van deze gevolgen langdurig en vaak onbedoeld zijn.

Hoewel de SIA een uitdaging kan zijn bij alledaagse CM-activiteiten vanwege een gebrek aan tijd en capaciteit, faciliteert de TGM de SIA als een natuurlijke stap bij het voorbereiden van een trial. Laten we, om het concept van de SIA beter te begrijpen, het voorbeeld van trial Polen gebruiken. De trial had betrekking op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan grensoverschrijdend middelenbeheer worden ondersteund door sociotechnische oplossingen tijdens reddingsoperaties op lange termijn met meerdere belanghebbenden? Met andere woorden, welke technologieën en/of methodologieën kunnen een meerwaarde bieden voor reddingsoperaties? Wanneer we een bepaalde oplossing evalueren, of het nu een nieuwe technologie of een nieuwe methodologie is, moeten we altijd een stap terug doen en ons afvragen of er, samen met de toegevoegde waarde die het kan opleveren, ook nieuwe problemen ontstaan. Bij het opzetten van een trial staan ​​vragen met betrekking tot de gevolgen van onze activiteiten voor de samenleving centraal. Dit komt omdat we erkennen dat er een onderlinge relatie bestaat tussen technische objecten, de natuurlijke omgeving en de sociale praktijk. De technologieën werken niet in een vacuüm; ze bestaan in een sociale context die er op verschillende manieren gevolgen van ondervindt.  

Wanneer we trial Polen als voorbeeld gebruiken, zijn er relevante stappen die moeten worden genomen om de gevolgen voor de samenleving te beoordelen:

1. IDENTIFICEER GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN

BELANGHEBBENDEN:
De eerste stap zou zijn de belanghebbenden en de gemeenschap te identificeren die mogelijk de gevolgen ondervinden van de implementatie van de oplossing. Stel hier om te beginnen relevante vragen zoals “welke gevolgen kan oplossing X met al haar functionaliteiten hebben voor de groepen belanghebbenden of gemeenschappen die in deze context zijn opgenomen?" Bijvoorbeeld, wie zijn de groepen of gemeenschappen van belanghebbenden die mogelijk door Drone Rapid Mapping kunnen worden getroffen? Algemene samenleving, hulpverleners, wetshandhavingsinstanties? De beoordeling moet worden uitgevoerd met deze elementen in het achterhoofd.

2. VERZAMEL ACHTERGRONDINFORMATIE:
Verzamel, indien relevant, referentie-informatie over belangrijke sociale kwesties die in de getroffen gemeenschappen een rol spelen, zoals gemeenschapsgeschiedenis, cultuur en belangrijke gebeurtenissen die de ontwikkeling van de gemeenschap hebben gevormd. Zijn er bekende kwetsbaarheden in de gemeenschap? Specifieke sociale uitdagingen? Wie zijn de belangrijkste industriële spelers? In het voorbeeld van trial Polen kunnen de volgende relevante vragen worden gesteld: Zijn er redenen om aan te nemen dat de gemeenschap waar de Drone Rapid Mapping zal worden uitgevoerd, dit problematisch zou kunnen vinden? Zijn er controverses geweest over het gebruik van drones in dit gebied/deze regio/dit land?  

3. KRIJG EEN OVERZICHT VAN WETGEVING EN BELEIDSPLANNEN:
Geef een overzicht van relevante nationale/EU-wetgeving en -beleidsplannen rondom de risicobeperkende maatregelen (stap 5), die rechtstreeks verband houden met de trial. Voor trial Polen kunnen de door de drone gegenereerde kaarten worden bekeken en geanalyseerd in het speciale geoportaal of in een GIS-omgeving die al wordt gebruikt door CM-instellingen. Toch kunnen de beelden waarop die kaarten zijn gebaseerd privacykwesties opwerpen voor individuele personen en hun eigendommen; daarom zouden relevante juridische of regelgevende overwegingen bijvoorbeeld de gegevensbeschermingswetgeving of lokale luchtruimverordeningen voor het gebruik van drones kunnen zijn. Deze stap is belangrijk voor het maken van een beoordeling en, afhankelijk van de opstelling van de trial, kan het zelfs relevant zijn om na te denken of CM-activiteiten andere mensenrechten in gevaar kunnen brengen (bijvoorbeeld bij kwetsbare bevolkingsgroepen). De toegevoegde waarde voor CM die door de kaarten wordt gegenereerd, kan niet automatisch de individuele rechten van andere mensen terzijde schuiven.

4. IDENTIFICEER EN VOORSPEL DE GEVOLGEN:
Dit is het belangrijkste onderdeel van de SIA, waar een gestructureerde beoordeling plaatsvindt op basis van de in de voorgaande stappen verkregen informatie. Het volledige doel is om potentiële directe sociale gevolgen te identificeren en te proberen hun betekenis, duur en omvang te voorspellen. De SIA-criteria die in dit kader worden genoemd, moeten worden gebruikt om deze gedachtengang te structureren, maar het is niet de bedoeling om iets over elk criterium te zeggen. In sommige gevallen zijn de gevolgen mogelijk nogal vanzelfsprekend en staan ​​ze misschien los van kwesties van privacy en gegevensbescherming, in welk geval alleen dat ene criterium relevant kan zijn; toch kunnen in andere gevallen de maatschappelijke kwesties complexer zijn. Zo hebben we in trial Polen zowel gesimuleerde tabletop- als veldoefeningen gebruikt, waarvoor speciale waarnemers moesten worden ingezet die de acties registreerden en documenteerden. Voor de evaluatie van dit deel van de trial werden verschillende gegevens verzameld, zoals vragenlijsten die door de waarnemers en crisisprofessionals werden ingevuld. Een voorbeeld van een potentieel gevolg voor de samenleving is wanneer persoonsgegevens, die uit deze vragenlijsten naar voren komen, gevolgen hebben voor de betrokkenen, in die zin dat als de identificatie van een brandweerman of hulpverlener wordt onthuld, dit de diepgang van hun antwoorden in gevaar kan brengen.  

Een tweede probleem heeft betrekking op het uitgangspunt van trial Polen, d.w.z. dat 3D-modellen en 2D-orthofotokaarten van het bedreigde gebied een positief effect op de tijd en nauwkeurigheid van de behoeftenbeoordeling zullen hebben, en daardoor betere ondersteuning kunnen bieden tijdens langdurige reddingsoperaties. Bij dit uitgangspunt was het logisch dat de gekozen oplossing Drone Rapid Mapping was, waarmee snel orthofotokaarten kunnen worden gegenereerd op basis van door drones verkregen beelden. Het is echter belangrijk om te beseffen dat een ander uitgangspunt tot de keuze van een andere oplossing zou kunnen hebben geleid. Een eerder uitgangspunt richting een specifiek resultaat beïnvloedt de sociotechnische keuzes die we maken.

5. BESCHRIJF RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN EN VOLG DIE OP:
Om het risico op onbedoelde negatieve gevolgen te beperken en/of de kans op positieve gevolgen te vergroten, moet een lijst van maatregelen worden opgesteld. De lijst moet gebaseerd zijn op de gevolgen die in de vorige stap zijn geïdentificeerd en zou acties kunnen omvatten zoals het bieden van extra follow-up voor vrijwilligers, het opbouwen van een relatie met lokale gemeenschapsleiders, het aangaan van contacten met de gemeenschappen en het delen van meer informatie over de activiteit/oplossing/trial. Er moet een plan worden opgesteld om te beschrijven hoe de risicobeperkende maatregelen zullen worden opgevolgd. Voor trial Polen bijvoorbeeld was de anonimiteit van de trialdeelnemers een probleem; d.w.z. dat de anonimiteit van een waarnemer moet worden bewaard om onafhankelijkheid te waarborgen. Daarom moesten er specifieke maatregelen worden getroffen met betrekking tot zowel geïnformeerde toestemming als anonimiteit, zodat deze gegevensverzameling kon plaatsvinden. Een risicobeperkende maatregel die relevant is voor het probleem met betrekking tot de gebruikte uitgangspunten, zou bijvoorbeeld een grondige beraadslaging moeten omvatten over de scenarioselectie en zorgvuldig gedefinieerde onderzoeksvragen.