This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Umożliwienie wymiany danych pomiędzy
różnymi rozwiązaniami oraz między
rozwiązaniami a symulatorami
Koordynator techniczny
Dostawcy rozwiązań

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Wspólna przestrzeń informacyjna – Common Information Space (CIS) służy do umożliwienia wymiany danych między rozwiązaniami (o ile są oparte na oprogramowaniu) w przejrzysty i niezawodny sposób, tak aby usprawnić współpracę i skuteczność zarządzania kryzysowego podczas stosowania odnośnych rozwiązań. Obecnie użytkowane systemy IT (tzn. systemy referencyjne dla każdego Trialu, wyszczególnione w opisie stanu początkowego) można również połączyć z CIS, aby umożliwić im przesyłanie danych do rozwiązań (np. dyspozycja wyjazdu ambulansu) lub odwrotnie, a także aby można było do nich przesyłać dane z symulatorów (np. symulowane lokalizacje pojazdów).

Podłączenie do CIS odbywa się za pomocą aktualnych standardów wymiany danych o zarządzaniu kryzysowym, takich jak komunikaty zgodne ze wspólnym protokołem ostrzegawczym – Common Alerting Protocol (CAP) lub z językiem wymiany danych ostrzegawczych – Emergency Data Exchange Language (EDXL). Ułatwia to wymianę zrozumiałych informacji między różnymi organizacjami, nawet jeżeli posługują się one odmiennymi formatami danych (interoperacyjność syntaktyczna) i różnymi językami i/lub taksonomiami (interoperacyjność semantyczna). Główną zaletą jest to, że systemy podłączone do CIS nie muszą dostosowywać się do formatów danych stosowanych w innych systemach, a mimo to mogą nadal wymieniać się z nimi informacjami. Jeżeli dane rozwiązanie lub istniejący system jeszcze nie wykorzystuje takich standardów wymiany danych, pochodzące z nich dane wejściowe lub wyjściowe muszą najpierw zostać przekształcone na wspólne formaty standardowe.

Aby umożliwić połączenie rozwiązań i istniejących systemów z symulatorami, CIS można połączyć ze przestrzenią Common Simulation Space (CSS) za pomocą tzw. bramek CIS–CSS (CIS–CSS Gateway). Dane z symulatorów przekształcane są w dane zrozumiałe dla rozwiązań podłączonych do CIS, a z kolei zapytania z rozwiązań mogą być przesyłane z powrotem do symulatorów. Konieczne jest przekształcanie określonych rodzajów komunikatów, może zatem istnieć wiele bramek. Bramki te należy opracować specjalnie dla danego Trialu. Muszą one być w stanie konwertować powszechnie używane formaty danych wykorzystywane w CIS na powszechnie stosowane formaty danych symulacyjnych wykorzystywane w CSS. CIS i bramki CIS-CSS nie muszą posiadać własnych graficznych interfejsów użytkownika, ponieważ ich zadaniem jest jedynie konwersja komunikatów. Dodatkowe informacje na temat symulatorów oraz sposobów przekazywania przez nie danych do CIS znajdują się w szczegółowym opisie CSS.  

Konfiguracja CIS i monitorowanie jego funkcjonowania odbywa się za pośrednictwem narzędzia administratora, które wyposażono w graficzny interfejs użytkownika przeznaczony dla personelu Trialu. Jednym z ważniejszych aspektów opracowanej koncepcji CIS jest ochrona i bezpieczeństwo danych, uznane za konieczne do budowania zaufania między zintegrowanymi organizacjami i ich systemami. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w ramach procesu zaufanej rejestracji dla wszystkich organizacji oraz poprzez hermetyzację wszystkich komunikatów wymienianych za pośrednictwem CIS. Narzędzie administratora i zabezpieczenia objaśniono szczegółowo w osobnym rozdziale na ten temat.

Szczegółowe informacje techniczn
CIS składa się z wielu tematów Kafka, które umożliwiają działanie kanałów przesyłu danych między połączonymi ze sobą rozwiązaniami i systemami. Każdy typ wymiany danych (a przez to także typ komunikatu, np. CAP lub EDXL) powinien posiadać osobny temat Kafka, aby możliwe było łatwe zarządzanie wymianą danych między poszczególnymi rozwiązaniami, istniejącymi systemami a symulatorami. Podłączenie rozwiązań i systemów do CIS odbywa się za pomocą jednego z oferowanych adapterów dostępnych w językach programowania Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js, Python i jako punkt końcowy REST. Adaptery i narzędzia techniczne do wdrażania i testowania konfiguracji technicznej przeznaczonej dla danego Trialu objaśniono w rozdziale dotyczącym narzędzi dodatkowych dla programistów.