See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Soodustada andmevahetust
lahenduste vahel ning vahetada andmeid
lahenduste ja simulaatorite vahel
Tehniline koordinaator
Lahendusepakkujad

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

CIS (Common Information Space, ühine inforuum) kasutatakse lahenduste vaheliseks (st tarkvaratööriistad) andmevahetuseks läbipaistval ja töökindlal viisil, et tõhustada koostööd kriisireguleerimise lahenduste kasutamisel. Olemasolevaid IT-süsteeme (st lähteolukorras kirjeldatud kehtivad süsteemid) on samuti võimalik CIS-iga ühendada, nii et need saavad sööta andmeid lahenduste sisse (nt esimene teade dispetšerile) või vastupidi nii, et neisse saab sööta ka simulaatori sisendeid (nt kiirabiautode simuleeritud asukohad).

CIS-iga ühendamine toimub kriisireguleerimise viimaste andmevahetusstandardite kohaselt, nagu näiteks Common Alerting Protocol (CAP) sõnumid või Emergency Data Exchange Language (EDXL) sõnumid. See hõlbustab eri organisatsioonide vahelist arusaadava info vahetust, isegi kui nad kasutavad erinevaid andmeformaate (süntaktiline inter­operatiivsus) ning eri keeli ja/või taksonoomiaid (semantiline interoperatiivsus). Peamine eelis on see, et CIS-iga ühendatud süsteemid ei pea kohanema teiste süsteemide andmeformaatidega, ent võivad nendega siiski infot vahetada. Kui lahendus või kehtiv süsteem ei kasuta veel selliseid andmevahetustandardeid, siis tuleb nende andmesisendid või -väljundid esmalt teisendada ühistesse standardformaatidesse.

Lahenduste ja kehtivate süsteemide ühendamiseks simulaatoritega saab CIS-i ühendada CSS-iga, kasutades nn CIS-CSS-i lüüse. Simulaatoritest saadud teave tõlgitakse andmeteks, mida CIS-iga ühendatud lahendused mõistavad, ning lahendustest saadetud päringud saadetakse tagasi simulaatoritesse. Lüüse võib olla mitu, kuna nad tõlgivad teatud sõnumitüüpe. Lüüsid tuleb arendada välja õppusespetsiifiliselt ning CIS-is kasutatavad ühised standardformaadid tuleb teisendada CSS-is kasutatavateks ühisteks simulatsiooni andmeformaatideks. CIS-il ja CIS-CSS-i lüüsidel ei pea olema eraldi visuaalseid kasutajaliideseid, sest nad üksnes teisendavad sõnumeid. Lisateavet simulaatorite ja selle kohta, kuidas nad CIS-i sõnumeid saadavad, leiate CSS-i üksikasjalikust kirjeldusest.  

CIS-i konfiguratsioon ja selle funktsioneerimise jälgimine toimub haldustööriista kaudu, mis on õppuse Trial personalile visuaalseks kasutajaliideseks. Väljatöötatud CIS-kontseptsiooni üks peamisi aspekte on andmekaitse ja turvalisus, mis on vajalik selleks, et luua usaldust kaasatud organisatsioonides ja nende süsteemides. Selle saavutamiseks rakendatakse kõigile organisatsioonidele usaldusväärset registreerimissüsteemi ja kõigi CIS-i vahendusel vahetatud sõnumite kapseldamist. Haldustööriista ja turvalisuse kohta leiate täpsemat infot eraldi peatükis.

Tehnilised andmed
CIS koosneb arvukatest Kafka teemadest, mis võimaldavad luua andmesidekanaleid ühendatud lahenduste ja süsteemide vahel. Igal andmevahetuse tüübil (ja seega sõnumitüübil, näiteks CAP või EDXL) peab olema oma spetsiaalne Kafka teema, nii et lahenduste, kehtivate süsteemide ja simulaatorite vahelist andmevahetust oleks lihtne hallata. Lahenduste ja süsteemide CIS-iga ühendamine toimub ühega kaasasolevatest adapteritest, mis on saadaval programmeerimiskeeltes Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js, Python ning ka REST-lõppsõlmena. Adaptereid ja tehnilisi tööriistu, mis aitavad luua ja testida õppuse tehnilist korraldust kirjeldatakse arendajate lisalahenduste peatükis.