This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Narzędzie Trial Guidance Tool zapewnia
pomoc we wdrażaniu metodologii Trial
Guidance Methodology
WŁAŚCICIEL TrialU
KOORDYNATOR EWALUACJI
KOORDYNATOR UCZESTNIKÓW
KOORDYNATOR TECHNICZNY

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

TGT to oprogramowanie internetowe opracowane jako wsparcie dla właścicieli Trialu i kadry kierowniczej wyższego szczebla w zarządzaniu kryzysowym, które ma im ułatwić wdrażanie metodologii TGM w poszczególnych fazach Trialu.

Oprogramowanie TGT wywodzi się bezpośrednio z metodologii TGM. Wychodzi ono naprzeciw potrzebom praktyków i zapewnia osiągnięcie celów Trialu poprzez wykonanie sześciu kroków określonych w fazie przygotowawczej. Narzędzie to umożliwia także weryfikację rezultatów każdego kroku i kontrolę ich odpowiedniego wykonania. Zważywszy, że metodologia TGM sama w sobie jest zagadnieniem złożonym, jej skuteczne wdrożenie wymaga usystematyzowanych wskazówek, które to narzędzie zapewnia.  

TGT pełni również funkcję bazy danych zawierających rezultaty systematycznych badań literatury (systematic literature research, SLR) prowadzonych w ramach projektu DRIVER+, a także wnioski z poprzednich Triali do wykorzystania w przyszłości. Narzędzie to zmienia się i poprawia w trakcie projektu, a w zamierzeniu ma ono stać się najważniejszym narzędziem wspierającym przyszłe generacje kadr zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach Trialu.

Zadaniem TGT jest uproszczenie identyfikacji (rzeczywistych) problemów operacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez zapewnienie wykazu uprzednio zdefiniowanych luk zapisanych w bazie danych, które udostępniono do swobodnego wykorzystania, a także poprzez wspieranie użytkowników w definiowaniu nowych luk. Każda luka jest powiązana z odpowiednimi funkcjami ZK, które to również powiązano z przystającymi narzędziami zebranymi w Portfolio of Solutions. Ścisłe powiązania wspierają integrację tych dwóch narzędzi.  

TGT podaje przykłady celów Trialu i pomaga użytkownikom je zdefiniować. Poprzez udostępnienie bazy wcześniej stworzonych Triali, w aplikacji użytkownik otrzymuje przykłady tego, co należy robić, a czego nie; pomaga ona także w sformułowaniu ustrukturyzowanych i praktycznych planów zbierania danych do oceny rezultatów Trialu poprzez zapewnienie funkcjonalności tworzenia własnych szablonów. Pozwala również użytkownikom opracować scenariusze do Trialu i je zapisać w ramach narzędzia do późniejszego wglądu.  

Funkcja wyszukiwania i dopasowywania haseł oparta na taksonomii ZK pomaga wykorzystać wcześniej określone luki do identyfikacji potencjalnie interesujących rozwiązań, które można następnie dostosowywać. Ponadto narzędzie wprowadza przypadki testowe, które można ujednolicać i współdzielić w ramach środowiska organizatorów Triali. Właściciele Triali wraz ze swoimi zespołami mogą używać narzędzia, jednocześnie pracując nad różnymi aspektami wspólnego projektu, co znacząco usprawnia pracę.  

TGT przechowuje także wnioski wyciągnięte z każdego Trialu – można z nich korzystać, aby budować wspólne zrozumienie zarządzania kryzysowego w całej Europie. Funkcja eksportowania danych do formatu PDF jest jedną z najważniejszych funkcjonalności tego narzędzia. Dzięki niej można przenieść dane bezpośrednio z TGT do planu Trial Action Plan. Automatyczne okno pomocy towarzyszy użytkownikowi na każdym kroku i wyświetla definicje i zalecenia wspierane przykładami czynności, które należy wykonać. W dłuższej perspektywie TGT ma umożliwić realizację usystematyzowanych i ukierunkowanych procedur do oceny potencjalnie innowacyjnych rozwiązań