Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Trial Guidance Tool ger hjälp med
implementeringen av Trial Guidance
Metodologi
FÖRSÖKSÄGARE
UTVÄRDERINGSSAMORDNARE
UTÖVARSAMORDNARE
TEKNISK SAMORDNARE

om

vad verktyget
används till

TGT är ett webbaserat program som är utvecklat som stöd för försöksägare och krishanterare på hög nivå när de ska tillämpa TGM i de olika försöksfaserna.

Verktyget är hämtat direkt från TGM och säkerställer att såväl utövarnas behov som försöksmålen uppfylls genom att man följer de sex stegen som anges i förberedelsefasen. TGT möjliggör också validering av resultaten från varje steg och säkerställer att de följs som avsett. TGM är till sin natur ett komplicerat ämne. Därför krävs den typ av systematisk ledning som verktyget ger för en effektiv och lyckad tillämpning.  

TGT är också en kunskapsdatabas som innehåller resultaten från DRIVER+ systematiska litteraturstudie (Systematic Literature Research eller SLR) liksom lärdomar från tidigare försök för framtida referens. Verktyget utvecklas och förbättras under projektets gång, och målet är att det ska vara det ultimata stödverktyget genom samtliga försöksfaser för framtida generationer krishanterare.

TGT syftar också till att förenkla identifieringen av driftsmässiga (verkliga) krishanteringsproblem genom att det finns en lista över fördefinierade förmågegap i databasen som kan återanvändas, samt att det också går att lägga till nya. Varje förmågegap berör krishanteringsfunktioner som också ingår i lösningsbeskrivningarna i Portfolio of Solutions, vilket gör att verktygen kan integreras med varandra.  

TGT innehåller exempel på försöksmål och hjälper användaren att definiera dem. Verktyget ger exempel på saker man bör och inte bör göra enligt tidigare erfarenhet, och hjälper användaren att formulera strukturerade och pragmatiska datainsamlingsplaner för utvärdering av försöksresultat genom ändamålsenliga exempel. Det gör också att användaren kan formulera försöksscenarier som lagras i verktyget för framtida referens.  

Funktionen för att söka och matcha enligt krishanteringsfunktionernas taxonomi är avsedd att underlätta identifieringen av lösningar på de tidigare identifierade förmågegap som ska justeras i ett försök. Dessutom introducerar verktyget testfall som kan definieras och delas mellan olika undersökningar. Detta hjälper krishanteringsutövarna att uppnå försöksmålen och besvara forskningsfrågorna. Försöks­ägare kan tillsammans med sina team använda verktyget samtidigt för ett bättre samarbete.  

I TGT lagras också lärdomar, Lessons Learned, från varje försök som kan kommas åt för att främja en gemensam förståelse av krishantering över hela Europa. Funktionen för PDF-export är en av verktygets centrala funktioner och gör att data kan exporteras direkt från TGT till Trial Action Plan. En integrerad hjälpfunktion följer användaren åt genom varje steg och ger stöd och exempel på det som behöver göras. På längre sikt syftar TGT till att möjliggöra systematiska, handledda rutiner för utvärdering av potentiellt innovativa lösningar.