This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Zapewnienie inspiracji, przykładów
i wytycznych w fazie przygotowawczej
WŁAŚCICIEL TrialU
KOORDYNATOR EWALUACJI
KOORDYNATOR UCZESTNIKÓW

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Baza wiedzy DRIVER+ w swojej aktualnej wersji zawiera wyniki systematycznego przeglądu literatury (SLR) dotyczącej zdarzeń podobnych do prowadzonych Triali w dziedzinie zarządzania kryzysowego z okresu ostatnich dziesięciu lat.

SLR jest metodą umożliwiającą ograniczenie subiektywności w wyborze badań oraz pozyskiwaniu i prezentacji danych. Zapewnia także wysoką jakość wyników, ponieważ sposób ich uzyskania jest odtwarzalny ze względu na usystematyzowaną i dobrze udokumentowaną procedurę. Wiedza pochodząca z odpowiednio zidentyfikowanych źródeł została zebrana w książkach kodowych. Książki kodowe opisują każdą pozycję w ramach 10 wyłonionych w trakcie SLR kategorii. Są to: cel, pytanie badawcze, planowanie i odchylenia, metoda badawcza, mierniki i wskaźniki KPI, plan zbierania danych, analiza danych, procedury etyczne, rezultaty, wnioski metodologiczne. W wyniku przeorganizowania wiedzy w tak systematyczny sposób powstała baza danych, którą można przeszukiwać według słów kluczowych. Ma ona na celu wspieranie każdej osoby zainteresowanej przeprowadzeniem Trialu poprzez przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie każdej z tych kategorii, co jest istotne w fazie przygotowania.

Do każdego artykułu z czasopisma przypisano identyfikator i wprowadzono go do bazy danych, którą można przeszukiwać za pomocą słów kluczowych na dwa sposoby:

Sposób 1:

Wyszukiwanie poziome – wyszukiwanie wszystkich rekordów, które w kategorii np. „mierniki i wskaźniki KPI” zawierają informacje na temat np. wykorzystania metod „serious games” w taki sam sposób, jak opisano powyżej dla metody badawczej. Wyniki zostaną wyświetlone w postaci fragmentów (wycinków tekstu) powiązanych z poszukiwanym atrybutem (mierniki i wskaźniki KPI). Wyniki te zostają wyświetlone jako lista zestawiająca identyfikator z poszukiwaną informacją.

Sposób 2:

Wyszukiwanie pionowe – wyszukiwanie w całym zbiorze otwarte w ramach kategorii (bez podawania słow kluczowych). Funkcja ta daje możliwość przeszukania bazy wiedzy w poszukiwaniu bardziej szczegółowych informacji dla danego identyfikatora. Może też zachęcić użytkownika do dalszego zgłębiania tematu i przeczytania całej publikacji oraz związanych z nią badań.

Przejdź do narzędzia TGT i wypróbuj je. Z pewnością będzie ono źródłem inspiracji.