See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Soodustada andmevahetust
simulaatorite vahel ning sööta
lahendustesse andmeid, luues sel
teel fiktiivse juhtumi (kriisi)
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator
Lahendusepakkujad

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Õppusel osalejad ja lahendused ning kehtivad süsteemid, mis on ühendatud CIS-isse, vajavad reeglina infot fiktiivsest kriisist (nt teatud dispetšerpunktis asuvate ressursside arv või üksikasjalik teave ohvrite kohta sündmuspaigas).

CSS (Common Simulation Space, ühine simulatsiooniruum) on TTI komponent, mis annab simulaatoritele raamistiku, kus ühiselt tegutseda ning säilitada simulatsioonimaailma, mis on vajalik selleks, et lahendused (ja kehtivad süsteemid) ning osalejad saaksid fiktiivsest kriisist, mida nad juhtima hakkavad, piisavalt realistliku mulje.

Simulaatorid valitakse õppuse Trial stsenaariumist lähtuvalt, arvestades järgmist:

  • Kas lahendused või kehtivad süsteemid vajavad simuleeritud kriisist saadud andmeid, mida nad ei saa muudest lahendustest või kehtivatest süsteemidest (nt lahendus, millesse söödetakse simuleeritud üleujutuse olekuteave).
  • Kas osalejad vajavad simuleeritud kriisi kohta lisateavet (nt otsevaadet kriisile, mida simuleeritakse virtuaalreaalsuse rakendusega või mida etendatakse füüsiliste objektidega reaalajas õppuseplatsil).
  • Kas stsenaariumi informatsiooni on vaja eluläheduse huvides eelnevalt väljaarvestada / eelnevalt simuleerida (nt metsatulekahju realistlik progresseerumine).

CSS võimaldab mitmel simulaatoril fokuseerida jooksva simuleeritud maailma säilitamisele (st kriisi ja seda ümbritseva maailma simuleeritud tõde, nt üleujutuse simulaator jälgib üleujutuse edenemist piirkonnas ning ressursside simulaator jälgib erinevate kiirabiautode asukohti). Olekumuutustest teistele simulaatoritele teatamiseks CSS-i sees on selles ruumis lubatud iseloodud kommunikatsioonisõnumid. See erineb üle CIS-i saadetavatest sõnumitest, sest CIS vastab rohkem kehtivatele kriisireguleerimise andmevahetusstandarditele.

Simuleeritud maailma juhtimiseks soovitud ning õppuse seisukohast asjakohase stsenaariumi suunas on CSS ühendatud TMT-ga, mis saab saata välja sõnumeid simuleeritud maailma muutmiseks, st vahetult simulaatorite poolt töödeldavaid sisendeid. Näiteks tammi purunemise alustamiseks laske plahvatada kaubakonteineril, saatke sündmuskohale 10 kiirabiautot vms.

Simulaatoritel on kõigil oma andmemudel sellest, kuidas nad simuleeritud maailma kujutavad. CSS võimaldab neil simulaatoritel leppida kokku kommunikatsioonivormis, mida simulaatorid mõistavad, et luua ja säilitada ühiselt simuleeritud maailma.

CSS-ile lisaks on olemas ka CIS (Common Information Space, ühine inforuum), mida kasutatakse kõigi lahenduste ja kehtivate süsteemide omavahel ühendamiseks. CSS-i ei ühendata CIS-iga otse, vaid CIS-CSS-i lüüside abil. See tagab, et kaks simuleeritud tõe ruumi (üks CSS-i sees ning tajutava/kommunikeeritava tõe ruum CIS-is) hoitakse eraldi ning lüüsid juhivad, milline teave CSS-ist CIS-i jõuab. Näiteks, kui teil ei ole sensoreid ega vaatlejaid üleujutuse juures (mida simuleerib CSS), siis ei tohiks ühine operatiivpilt üleujutuse kaarti näidata. See info saab kättesaadavaks alles pärast seda, kui piirkonda saadetakse vaatlema droon. Droon ise seevastu saab üleujutusest täpse pildi, et ta saaks üleujutuse kaarti arvutada ja edastada.

Niiviisi pakutakse lahendustele ühist tajutavat tõde, mille alusel langetada edasisi kriisireguleerimisega seotud otsuseid. Tajutav tõde võib aga simuleeritud tõest erineda kas ebaõige vaatluse, kommunikatsioonivea või tõrkuva sensori/lahenduse tõttu. CSS-CIS-i lüüsides saab rakendada filtreid, mis loovad teistsuguse tajutava tõe, piirates osalejate võimet saada simulaatorist õiget teavet. Õppuse Trial personal näeb kogu simulaatorite teavet, osalejad aga vaid osa sellest teabest või tahtlikult ebaõiget teavet.

Tehnilised andmed
CSS-il on samasugune tehniline ülesehitus nagu CIS-il (st läbi ühe või mitme Kafka teema) ning sellega võivad olla ühendatud simulaatorid, kasutades samu adaptereid, mis on saadaval ka lahenduste ja kehtivate süsteemide CIS-iga ühendamiseks. CSS-ile saab lisada turvalisust, täpselt nagu CIS-ilegi. CSS-i konfigureeritakse ja jälgitakse õppuse Trial ajal haldustööriista abil.