This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Ujednolicony szablon pozwalający
na wyczerpujące i ustrukturyzowane
zapisanie wszystkich ustaleń
organizacyjnych w jednym dokumencie.
Rejestruje prace, rozpowszechnia decyzje
i pomaga w ocenie postępów.
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator UCZESTNIKÓW
Koordynator techniczny

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Pierwsza wersja planu Trial Action Plan (TAP) powstała podczas projektu DRIVER+ i  od tego czasu pełni rolę głównego dokumentu dotyczącego planowania i przygotowania Trialu. Plan ten obejmuje wszystkie obszary związane z organizacją Trialu i służy do rejestrowania pracy, rozpowszechniania decyzji i oceniania postępów. Dzięki modułowej budowie może być wykorzystywany do zewnętrznego raportowania postępów prac.

 

Podstawową rolą planu TAP jest ułatwienie wspólnego planowania i wspieranie wspólnej realizacji Trialu. Należy go uznać za narzędzie pomocnicze, które ułatwia zarządzanie Trialem. Ma służyć jako „żywy” dokument (czyli dokument stale edytowany i uaktualniany przez wiele upoważnionych do tego osób). Oznacza to, że dokument ten jest stale aktualny i zgodny z nowymi decyzjami i czynnościami realizowanymi w toku prac przygotowawczych. Podejście to umożliwia zbieranie wszystkich istotnych ustaleń, wniosków i efektów pracy, dzięki czemu plan TAP staje się repozytorium informacji (a także narzędziem do koordynacji i udostępniania informacji) dostępnym dla wszystkich interesariuszy.

Dokument ma formę opisanego szablonu. Zawiera wskazówki ułatwiające jego wypełnianie, które także odsyłają użytkownika do dokumentów metodologicznych DRIVER+. Ponadto wspomaga on stosowanie metodologii DRIVER+. Zawiera i cytuje wszystkie decyzje komitetu organizacyjnego Trialu dotyczące aspektów metodologicznych przygotowania Trialu. W dokumencie tym znaleźć można zatem między innymi: opis luk wybranych do Trialu, ogólne i szczegółowe pytania badawcze, na które odpowie Trial, proces wyboru rozwiązań i jego rezultaty, wstępnie określone kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do ewaluacji wybranych rozwiązań, zbieranie danych, metody ewaluacji i mierniki oraz wskazówki dotyczące ogólnego opracowania scenariusza.

Plan TAP zawiera kilka materiałów pomocniczych, które ułatwiają sprawne wypełnienie dokumentu:

  • Mapę procesu tworzenia Trialu (szczegółowo objaśniający logiczne usystematyzowanie etapów przygotowania Trialu i jego przeprowadzenia oraz sugerujący poprawną kolejność poszczególnych kroków);
  • inne instrukcje, listy kontrolne oraz narzędzie nadzoru i oceny postępów.

Korzystania z TAP nauczysz się dzięki dedykowanej sesji modułu szkoleniowego opracowanego jako element modułu treningowego TGM.

  • TAP to wspólna usystematyzowana przestrzeń robocza, w której mogą być odnotowywane wszystkie decyzje i działania – dokument ukierunkowany na zadanie, jakim jest przygotowanie i realizacja Trialu.
  • Podsumowuje on w zwięzłej formie wszystkie informacje zebrane podczas fazy przygotowania i realizacji przez wszystkich interesariuszy Trialu. Służy jako główna przestrzeń planistyczna Trialu. Rezultat: zestawienie danych w jednym wspólnym łatwym w użyciu arkuszu roboczym połączonym ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi Trialu.