This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Aplikacja sieciowa do tworzenia jednego
lub więcej scenariuszy i sterowania nimi
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator techniczny
REŻYSER TRIALU

Informacje o narzędziu

Przeznaczenie
narzędzia

Do oceny rozwiązań podczas Trialu specjaliści ZK i personel Trialu tworzą jeden lub więcej scenariuszy w narzędziu TMT. Każdy scenariusz kontroluje czas symulacji (początek, koniec, przerwę) i określa, co dzieje się podczas Trialu. Umożliwia to odpowiednią ewaluację rozwiązań i osiągnięcie celów Trialu. W ramach jednego scenariusza może powstać szereg fabuł, z których każda zawiera jedną lub więcej podgrywkę (injects), czyli rzeczy, które wydarzają się, aby wymusić określone działanie bądź reakcję uczestników, będącą w uproszczeniu komunikatem dla symulatorów, rozwiązań i osób odgrywających role.

W czasie realizacji Trialu podgrywki te wpływają na scenariusz. Na przykład TMT może wysłać komunikat do symulatora ruchu drogowego, aby ten stworzył zdarzenie w określonej lokalizacji, albo wysłać komunikat zgodnie ze wspólnym protokołem ostrzegawczym do aplikacji kontroli i dowodzenia. TMT może ponadto wysyłać komunikaty do osób odgrywających role, aby np. poprosić o nadanie zaplanowanego komunikatu radiowego lub odegranie nieuczestniczącego w Trialu centrum dowodzenia. Wszystkie komunikaty mogą zostać wysłane automatycznie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem bądź wcześniej/później, a także mogą być ponawiane – co pozwala na wysoką kontrolę nad tempem rozwoju scenariusza.

Tworzenie scenariusza w TMT można porównać do tworzenia nowego projektu. Jednak zamiast zarządzania projektem poprzez tworzenie podprojektów, pakietów roboczych i zadań scenariusz Trialu (=> project) składa się z fabuł/ wątków (=> subprojects), działań (=> work packages) oraz podgrywek (=> tasks). I tak jak w projekcie przydziela się zasoby, tak w TMT przydziela się symulatory, osoby odgrywające role i obserwatorów (=> resources).

Scenariusz powstaje w ramach przygotowania do Trialu i jest realizowany w jego trakcie. Podobnie jak kierownik projektu kontrolujący kolejność zadań podczas projektu, reżyser Trialu również może kontrolować kolejność podgrywek/komunikatów w czasie trwania wydarzenia. Na przykład scenariusz może rozpoczynać się wzrostem poziomu wody, później nastąpi przerwanie wału przeciwpowodziowego i początek powodzi. Jednocześnie w wyniku katastrofy technicznej chmura amoniaku skieruje się w kierunku miasta. TMT pozwala zarządzać sekwencją podgrywek, np. przesłaniem instrukcji do symulatora, aby rozpoczął powódź, do osoby odgrywającej rolę, aby zadzwoniła pod numer 112, a do obserwatora, aby zwrócił uwagę na określone zastosowanie rozwiązania.