Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

En webbapplikation som används för
att skapa ett eller flera scenarier
och styra dem under genomförandet
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Teknisk samordnare

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

För att kunna utvärdera lösningar under ett försök skapas ett eller flera scenarier i TMT av krishanteringsexperter och försökspersonal. Varje scenario styr simuleringstiden (start, stopp och paus) och definierar vad som ska hända under försök så att lösningarna kan utvärderas på rätt sätt och försöksmålen kan uppfyllas. I ett scenario kan flera handlingsförlopp skapas som vart och ett innehåller en eller flera inspel, dvs. meddelanden till simulatorer, lösningar och rollspelare.

Under genomförandet påverkar dessa meddelanden scenariot. TMT kan till exempel skicka ett meddelande till en trafiksimulator för att skapa en olycka vid en viss plats, eller ett meddelande genom ett gemensamt varningsprotokoll till ett program för ledning och kontroll. Dessutom kan TMT skicka meddelanden till rollspelare så att de kan ringa ett samtal eller spela ett icke-deltagande kommandocenter. Försökspersonalen kan också skicka meddelanden tidigare eller senare, eller skicka dem igen, vilket ger en hög grad av kontroll över försöket.

Creating a scenario in the TMT can be compared by creating a new project. However, instead of managing a project by creating subprojects, work packages and tasks, a trial scenario (=> project) consists of storylines (=> subprojects), acts (=> work packages) and injects (=> tasks, like a simple message). And whereas in a project, you assign resources, in the TMT you assign simulators, role players and observers (=> resources).

A scenario is created while preparing the trial and is executed during the trial. And like a project manager, controlling the sequence of the tasks during the lifetime of a project, the trial staff is also able to control the sequence of inject/messages during the lifetime of a scenario. For example, a scenario may specify that initially water levels rise, next a dyke breaks and a flooding starts. In parallel, a traffic accident causes an ammonia cloud to threaten a part of the city. Its output is a time sequence of messages, for example to instruct a simulator to start a flooding, a role player to call 112 or an observer to watch out for a particular use of a solution.