Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Utvärderingsfasen
i Polen

Det här exemplet visar resultaten enligt den tidigare sammanfattningen av förberedelse- och genomförandefaserna för den första DRIVER+-FÖRSÖK, som hölls i Polen. Därför visas utvärderingsvärden endast för det utvalda FÖRMÅGEGAPET och den utvalda lösningen i FÖRSÖKET.

Varken det team som arbetade enligt baslinjen eller det som arbetade enligt innovationslinjen pekade ut alla platser och färger på flaggorna helt rätt på kartan. Teamen som arbetade enligt innovationslinjen placerade dessutom några av dem på fel plats. Resultaten presenteras i nedanstående tabell. Resultaten visar andelen identifierade flaggor i förhållande till det faktiska antalet flaggor på platsen (”sanningen på marken”).

Genomsnittlig tidsåtgång: 39 minuter

Genomsnittlig tidsåtgång: 30 minuter

Värdena visar att den övergripande precisionen vid identifieringen av de färgade flaggorna på fältet var lägre för innovationslinjen, där lösningen användes. Dessutom registrerades fler felaktiga iakttagelser, något som inte var fallet i baslinjen. För att kunna jämföra hur lång tid det tog att fatta beslut efter att data hade tagits emot måste man lägga till den tid det tog att samla in data. Drönarflygningen användes både i baslinjen och i innovationslinjen och tog 13 minuter. Bearbetningen för att skapa ortofotokartan och 3D-modellen i innovationslinjen med lösningen tog 82 minuter. Slutsatsen är att man kan se att det inte heller gick snabbare att fatta ett beslut än i baslinjen.

För att besvara forskningsfrågan har följande konstaterats som sammanfattning av de resultat som presenteras ovan:

  • För att hantera resurserna för enheter från olika länder krävdes en detaljerad identifikation av behov och uppgifter som skulle utföras. Innovationslinjen kan stödja denna bedömning genom att lämna information i form av en 3D-modell och en ortofotokarta över ett område med begränsad åtkomlighet. Genom att identifiera de berörda invånarnas behov får man bättre möjlighet att ge adekvat hjälp. Lösningen kan delvis stödja gränsöverskridande resurshantering vid långvariga räddningsinsatser med flera intressenter genom att tillhandahålla 3D-kartor över det berörda området. Den största begränsningen i det här fallet är den tid som det tar att få fram utdata, i synnerhet när dataöverföringen i området är dålig.
  • Lösningen med drönarkartläggning ger data, som också kan visas i COP-verktyg, i form av en ortofortokarta av den senaste bilden av det berörda området.