This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Faza przygotowawcza
we Francji

Drugi test ewaluacyjny typu trial organizowany w ramach projektu DRIVER+ miał na celu zweryfikowanie metodologii Trial Guidance Methodology przy jednoczesnym wdrożeniu pierwszych wniosków wyciągniętych z TrialU w Polsce. Tym razem inny był rodzaj ryzyka (pożar lasu), a TRIAL dotyczył innych luk w zarządzaniu kryzysowym i uwzględniał inne rozwiązania. Ogólnym celem TrialU we Francji było usprawnienie współpracy i koordynacji między różnymi organizacjami.

Kontekst Trialu
Ten Trial koncentrował się na pożarze lasu w południowej Francji. Oprócz samego rozprzestrzeniania się pożaru należało uwzględnić zagrożenie dla zakładów wysokiego ryzyka oraz ryzyko wystąpienia zdarzenia masowego w przypadku rozprzestrzenienia się pożaru na tereny turystyczne (kempingi). Główne organizacje, które były zaangażowane w działania, to straż pożarna, agencja ochrony środowiska i służby ratownicze.

Cel
Celem misji w ramach scenariusza Trialu było ugaszenie pożaru lasu przy zapewnieniu ochrony ludziom, mieniu, infrastrukturze i środowisku. Z kolei celem całego Trialu była ocena efektywności użycia wybranych rozwiązań w ramach zakresu misji oraz określenie ewentualnych potrzeb wdrożeniowych.

Luka
Wśród zidentyfikowanych luk były ograniczenia w wymianie informacji dotyczących kryzysu między agencjami i organizacjami, a także potrzeba zapewnienia jednolitego zrozumienia wymienianych informacji przez wszystkie osoby zaangażowane w operację ratunkową.

PYTANIE BADAWCZE
W związku z tą luką sformułowano następujące szczegółowe pytanie badawcze: Jak usprawnić i utrzymać w czasie rzeczywistym wspólną świadomość sytuacyjną poprzez wspomaganie wymiany informacji o kryzysie między agencjami i organizacjami? To szerokie pytanie podzielono następnie na cztery węższe i bardziej szczegółowe cząstkowe pytania badawcze:

 • W jaki sposób można udostępniać istotne informacje specjalistom zarządzania kryzysowego, jednocześnie zapobiegając przeciążeniu informacjami?
 • W jaki sposób rozwiązania socjotechniczne mogą poprawić jakość wymienianych informacji?
 • Czy rozwiązania socjotechniczne mogą poprawić zrozumiałość informacji wymienianych między różnymi uczestnikami mimo ich odmiennych doświadczeń (dyscypliny, kultury, języka itp.)?
 • Czy rozwiązania te mogą zaoszczędzić czas potrzebny na wymianę informacji między poszczególnymi agencjami?

Plan zbierania danych
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania szczegółowe, wskazano szeroką gamę źródeł danych. Są to między innymi:

 • informacje rzeczowe zbierane w czasie trwania Trialu przez jego właściciela;
 • rejestry infrastruktury test-bed technical infrastructure (np. logi wymiany informacji za pomocą innowacyjnych rozwiązań i symulatorów);
 • rejestry oraz inne rodzaje danych (zdjęcia) pochodzące z rozwiązań innowacyjnych i tych już istniejących;
 • arkusze obserwacyjne wypełniane przez obserwatorów podczas Trialu, po każdej sesji;
 • kwestionariusze uczestników wypełniane przez wszystkie osoby biorące udział w Trialu niezwłocznie po jego zakończeniu;
 • kwestionariusze dotyczące rozwiązań wypełniane przez praktyków niezwłocznie po Trialu;
 • spotkanie podsumowujące z udziałem praktyków (zarządzane przez właściciela Trialu);
 • spotkanie podsumowujące z udziałem obserwatorów (zarządzane przez kierowników ds. szkolenia obserwatorów);
 • kwestionariusze i arkusze obserwacyjne przeznaczone do zbierania danych jakościowych (pola na swobodne komentarze) i ilościowych (wykorzystujące skalę Likerta).

Plan ewaluacji
Wskaźniki wydajności na potrzeby ewaluacji określono w ramach dwupoziomowego podejścia komplementarnego. Szereg istotnych wskaźników KPI pozyskano z międzynarodowej normy ISO 9241-11:

 • skuteczność (czy użytkownicy mogą zrealizować zadania/osiągnąć cele za pomocą produktu, tzn. czy mogą zrobić to, czego oczekują?);
 • wydajność (czy użytkownicy mogą zakończyć zadania szybciej z pomocą danego produktu?);
 • zadowolenie (czy produkt spełnia wymagania użytkowników?);
 • uczenie się (czy użytkownicy muszą długo się uczyć, aby móc skutecznie korzystać z rozwiązania?).

Ponadto, opierając się na taksonomii DRIVER+, każdą funkcję testowanych rozwiązań oceniono pod kątem dostępności, istotności i dojrzałości.

Scenariusz
Ogólny scenariusz Trialu przewidywał duży pożar lasu w południowo-wschodniej Francji, wywołujący efekt kaskadowy, który oddziałuje na zakłady chemiczne (przerwa w zasilaniu prądem spowodowana szalejącym pożarem) oraz tereny zaludnione (kempingowi zagraża pożar; turyści tam przebywający początkowo ignorują zagrożenie, a następnie wbrew zaleceniom ratowników uciekają pieszo). Ten ostatni element został wprowadzony w celu przeanalizowania luki dotyczącej współpracy między strażakami a pogotowiem ratunkowym, zidentyfikowanej na podstawie niedawnych doświadczeń z Portugalii w 2017 r. i w Grecji w 2018 r., kiedy podobny rozwój wypadków doprowadził do ofiar śmiertelnych.

Wybrane rozwiązania
Wśród rozwiązań wybranych do Trialu znalazło się oprogramowanie CrisisSuite, które zapewniło scentralizowaną platformę wymiany danych i wyznaczania zadań dla wszystkich zintegrowanych organizacji (definiowanie zadań, zarządzanie postępem w ich realizacji), rejestr działań oraz funkcję automatycznego generowania raportów sytuacyjnych na podstawie zleconych zadań i rekordów rejestru.