Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Samla in och lagra dataloggar och
observationer och göra dem tillgängliga
för utvärdering
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Utövarsamordnare
Teknisk samordnare

om

vad verktyget
används till

AAR-verktyget loggar alla meddelanden som utbyts mellan lösningarna, de äldre systemen och de simulatorer som är anslutna till Test-bed Technical Infrastructure, samt av komponenter inom infrastrukturen (till exempel observationer som matas in genom Observer Support Tool), för att det senare ska gå att analysera den information som utbyttes under försök. Förutom att verktyget används för efteranalys används det även under genomförandet för att bevaka hur mycket och vilka typer av data som utbyts och därmed kontrollera om alla datautbyten fungerar som de ska, om rätt data utbyts vid rätt tillfälle under genomförandet av ett scenario och om observationerna lagras.

Genom detaljerad loggning av alla format, källor och mål, markerade med tidsstämplar, kan den tekniska personalen sortera, filtrera och inspektera meddelandena. Meddelandeloggens utdata kan visas i en lista eller tidslinje, eller som ett sekvensdiagram. Det ger flera olika möjligheter till visuell analys av vilka komponenter som har utbytt vilken information med varandra.