Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att ge stöd till EN strukturerad insamling
av data under FÖRSÖKET genom
checklistor och enkäter för observatörer
och andra deltagare
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Utövarsamordnare
Teknisk samordnare
Observatörer och utövare

om

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

I Observer Support Tool registreras alla observationer från observatörerna digitalt så att de kan analyseras under och efter försöket. För att samla in feedback ger OST även deltagare och försökspersonal möjlighet att fylla i enkäter direkt efter att (en del/ett avsnitt av) försöket har genomförts.

OST består av en webbapplikation för observatörer som vanligtvis körs på en surfplatta. Samma applikation kan också kommas åt i en webbläsare på en skrivbordsdator, bärbar dator eller mobilenhet. Deltagarna kan till exempel fylla i enkäterna och utvärderingssamordnaren förbereda de försöksspecifika observationsmallarna (checklistorna) och enkäterna. Dessutom körs en server för att hantera alla checklistor och enkäter och registrera alla svar. Denna server är ansluten till Trial Management Tool så att rätt checklistor/enkäter är tillgängliga vid rätt tillfälle under genomförandet. Alla insamlade observations- och enkätdata delas därefter med After Action Review Tool så att de finns lagrade centralt för utvärdering.

Observer Support Tool har följande funktioner i respektive fas:

Förberedelsefasen:

 • Definiera försöksavsnitt (dvs. de delar av försöket där olika fenomen förväntas inträffa).
 • Definiera försöksroller (t.ex. observatör i rum A, deltagartyp B).
 • Definiera observationsmallar (dvs. checklistor och enkäter) som består av en eller flera frågor.
 • Tilldela observationsmallar till olika roller och försöksstadier.

Genomförandefasen:

 • Definiera datainsamlingssessionen vid test, repetition eller försök genom att skapa användarkonton och bjuda in användare.
 • Tilldela användarroller..
 • Handleda datainsamlingsprocessen.
 • Ändra försöksavsnittet manuellt eller genom Trial Management Tool.
 • SendSkicka ut aktuella observationsmallar och meddelanden till rollerna (dvs. användarna).
 • Visa hur många svar på observationsmallarna som användarna har matat in, tillsammans med själva svaren.

Utvärderingsfasen:

 • Exportera de svar som har matats in i observationsmallarna till CSV-format.
 • Dela dessa svar med After Action Review Tool.
 • Granska svaren.

För att konfigurera OST måste utvärderingssamordnaren (med kollegor) ange följande indata:

 • En lista över försöksavsnitt.
 • En lista över de försöksroller som ska användas i OST (t.ex. observatör A, B, C och deltagare 1, 2 och 3).
 • En uppsättning observationsmallar (dvs. observatörs­checklistor och deltagarenkäter).
 • Information om vilka försöksavsnitt specifika observationsmallar ska visas i.
 • Tilldelning av observationsmallar till roller.
 • Användarkonton (t.ex. användaren Johan Andersson = rollen som observatör A).
 • Kort beskrivning av försöket.