See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Ettevalmistusfaas
Prantsusmaa

Teise DRIVER+ Trial-projekti raames korraldatud õppuse eesmärk oli valideerida projekti TGM-i, rakendades samal ajal Poolas toimunud õppusest saadud esmaseid õppetunde. Siin oli tegu teist tüüpi riskiga (metsatulekahju) ja õppus tegeles teistsuguste kriisireguleerimise probleemkohtadega ning rakendas teistsuguseid lahendusi. Trial-õppuse „Prantsusmaa“ peamine eesmärk oli parandada eri organisatsioonide vahelist koostööd ja koordineerimist.

Õppuse Trial kontekst
Trial-õppus keskendus metsatulekahjule Lõuna-Prantsusmaal. Lisaks tule levikule tuli arvestada ohuga SEVESO tehasele ning võimalikku ohvriterohket olukorda lähedal­asuval laagriplatsil. Peamised kaasatud organisatsioonid olid tuletõrje, keskkonnaamet ja päästeteenused.

Eesmärk
Ülesande eesmärk õppuse Trial stsenaariumi raames oli kustutada metsatulekahju, kaitstes samas inimesi, kaupu, taristut ja keskkonda. Lisaks olid õppuse Trial eesmärkideks hinnata valitud lahenduste mõju missiooni ulatuses ning tuvastada tegurid, mis mõjutavad lahenduste rakendamist ja kasutamist.

Probleemkoht
Tuvastatud probleemkohtade seas olid kriisiga seotud asutuste ja organisatsioonide vaheline infovahetus ning ühtne arusaam edastatud teabest kõigi reageerimisoperatsiooniga seotud kriisireguleerimise juhtide seas.

Uurimisküsimus
Selle probleemkoha lahendamiseks formuleeriti järgmine uurimisküsimus: kuidas parandada ja säilitada reaalajas ühist teadlikkust situatsioonist, toetades kriisiga seotud teabe vahetust asutuste ja organisatsioonide vahel? See laiapõhjaline küsimus jaotati neljaks kitsamaks ja üksikasjalikumaks alamküsimuseks:

 • Kuidas jagada kriisireguleerijate vahel asjakohast teavet, hoides samas ära info ülekoormust?
 • Kuidas saavad sotsiotehnilised lahendused parandada vahetatud teabe kvaliteeti?
 • Kas sotsiotehnilised lahendused parandavad vahetatud teabe arusaadavust kaasatud huvigruppides, olenemata nende erinevast taustast (distsipliin, kultuur, keel jne)?
 • Kas need lahendused säästavad eri agentuuride vahel infovahetuseks kuluvat aega?

Andmekogumiskava
Neile täpsustavatele küsimustele vastamiseks määratleti suur hulk andmeallikaid. Nendeks olid:

 • Õppuse Trial omaniku poolt õppuse käigus kogutud faktiline teave.
 • TTI logid (sh infovahetus innovaatiliste lahenduste ja simulaatoritega).
 • Logid ja muud tüüpi andmed (pildid) uutest ning ka juba senistest lahendustest.
 • Vaatlejate poolt õppuse käigus pärast igat seanssi täidetud vaatluslehed.
 • Osalejate küsimustikud, mille kõik osalejad täitsid kohe pärast õppust.
 • Lahenduste küsimustikud, mille praktikud täitsid kohe pärast õppust.
 • Praktikute debriifid (haldab õppuse Trial omanik).
 • Vaatlejate debriifid (haldavad vaatlejate koolitusjuhid).
 • Küsimustikud ja vaatluslehed kvalitatiivsete (vabas vormis kommentaarid) ja kvantitatiivsete (Likerti skaalad) andmete saamiseks.

Hindamiskava
Hindamise sooritusnäitajad määratleti kaheharulise ja täiendava lähenemise teel. Rahvusvahelisest standardist ISO 9241-11 tuletati rida olulisi KPI-sid:

 • Efektiivsus (kas kasutajad saavad tootega täita ülesandeid / saavutada eesmärke, st seda, mida nad teha tahavad?)
 • Tõhusus (kas kasutajad saavad oma ülesanded selle toote abil kiiremini täidetud?)
 • Rahulolu (kas toode rahuldab kasutajate nõudmisi?)
 • Õppimine (kas kasutajad vajavad lahenduse tõhusaks kasutamiseks pikka õppeprotsessi?)

Lisaks hinnati DRIVER+ taksonoomia põhjal iga testitava lahenduse funktsiooni saadaolevuse, asjakohasuse ja küpsuse vaatenurgast.

Stsenaarium
Õppuse üldine stsenaarium oli suur metsatulekahju Prantsusmaa kaguosas koos kuhjuvate mõjudega keemiatehasele (tule levikust põhjustatud elektrikatkestus) ja asulatele (turistidega laagripaik oli tuleohus ja turvanõuandeid eiravad inimesed hakkasid laagriplatsilt jalgsi põgenema). See viimane element toodi sisse selleks, et vaadelda kriisireguleerimise võimekuse probleemkohta tuletõrje ja kiirabiteenuste koostöös, lähtuvalt hiljutistest kogemustest metsatulekahjudega, millega kaasnesid inimohvrid (Portugal 2017, Kreeka 2018).

Valitud lahendused
Õppuseks valitud lahenduste hulgas oli CrisisSuite, mis on tsentraliseeritud andmevahetusplatvorm koos kõigile organisatsioonidele ülesannete jagamise funktsiooniga (ülesannete defineerimine ja ülesannete edenemise juhtimine), ühine logikeskkond ning ülesannete jaotusel ja logidel põhinev situatsiooniraportite automatiseeritud loomine.