Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Konfigurera datautbyte och säkerhet
i CIS och CSS och övervaka den
tekniska beredskapen under
FÖRSÖKETS GENOMFÖRANDE
FÖRSÖKSÄGARE
Teknisk samordnare
Lösningsleverantörer

om

vad verktyget
används till

Administrationsverktyget behövs för att konfigurera Kafka-lagren för CIS och CSS samt CIS-CSS-gatewayerna, och för att konfigurera alla adaptrar som används av lösningarna, de äldre systemen, simulatorerna, Trial Management Tool, Observer Support Tool och After Action Review Tool för att ansluta till CIS eller CSS. När tester utförs och närett försök genomförs ger administrationsverktyget ett gränssnitt där man kan bevaka om alla komponenter är väl anslutna, specificera vilka typer av meddelanden som ska användas och samla alla felmeddelanden och varningar. När alla lampor lyser grönt i administrationsverktygets användargränssnitt är samtliga komponenter väl anslutna.

Genom administrationsverktyget kan man dessutom säkra infrastrukturen genom att skapa certifikat. Dessa certifikat tillförsäkrar att endast godkända lösningar, system, simulatorer och komponenter kan komma åt bara de Kafka-lager inom CIS och CSS som är tillämpliga för dem. Att lägga till säkerhetscertifikat är extra viktigt när en teknisk onlineinfrastruktur används, till exempel när webbaserade lösningar utvärderas eller när värdplattformens IT-nätverk är känsligt för externa parters avlyssning av försök.

Administrationsverktyget innehåller en fördefinierad konfiguration som anger en uppsättning lösningar, lager och gatewayer att välja bland. Det ger också möjlighet att aktivera/avaktivera säkerheten för testbädden så att bara godkända lösningar kan ansluta till den.