This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

ZBIERANIE i UDOSTĘPNIANIE WNIOSKÓW
WYCIĄGNIĘTYCH ZE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Celem biblioteki wniosków – Lessons Learned Library (L3) jest wspieranie organizacji w udostępnianiu, edytowaniu i sprawdzaniu wniosków wyciągniętych w dziedzinie zarządzania kryzysowego (ZK) i ograniczania ryzyka katastrof (ORK). Szczególnym przeznaczeniem L3 jest udostępnianie wniosków różnym organizacjom, sektorom i krajom w celu usprawnienia ZK i ORK w Europie poprzez uczenie się na doświadczeniach innych podmiotów.

Wnioski mogą być zbierane z wielu rodzajów wydarzeń: rutynowych codziennych czynności, sytuacji kryzysowych, szkoleń i ćwiczeń, eksperymentów i testów, ale także na podstawie badań na temat zarządzania ryzykiem i czynności zapobiegawczych. L3 zapewnia uporządkowane podejście do opracowywania i ulepszania doktryn, organizacji, szkoleń, wyposażenia, przywództwa, personelu i obiektów w celu osiągnięcia bardziej skutecznego, wydajnego i bezpiecznego działania.

Wniosek z biblioteki L3 udziela odpowiedzi na pytania takie jak: Na czym polegała sytuacja? Jaki był jej wpływ? Co poszło dobrze w działaniach ratowniczych i co warto wdrożyć? Ale także: Co się nie powiodło i jakie usprawnienia są konieczne? W tym celu każdy użytkownik może stworzyć nowe wydarzenie i udostępnić swoje wnioski innym społecznościom odpowiedzialnym za zarządzanie sytuacjami zagrożenia w Europie.

Ponieważ wnioski miewają różny charakter, mechanizm filtrowania pozwala użytkownikom szybko wyszukiwać odpowiednie informacje na temat zdarzenia, które miało miejsce (np. Trial w projekcie DRIVER+), na temat określonych rodzajów zdarzeń (np. pożary lasów lub ataki bombowe) albo poszczególnych procesów zarządzania kryzysowego (np. ewakuacja lub ocena sytuacji).

Główne funkcje L3: (a) dodawanie i edytowanie zdarzeń kryzysowych i wniosków wyciągniętych na ich podstawie oraz (b) wyszukiwanie i sprawdzanie konkretnych zdarzeń lub wniosków. Ponieważ celem L3 jest udostępnianie wniosków całej społeczności ZK na świecie, interfejs użytkownika opracowany został w języku angielskim i oczekuje się, że wnioski również będą przedstawione w tym języku (choć nie jest to warunek egzekwowany).

Ponieważ wnioski wymagają kontekstu, wszystkie są powiązane z określonym zdarzeniem. Każde zdarzenie może zawierać jeden lub więcej wniosków, zaś każdy wniosek jest powiązany z jedną lub więcej funkcjami zarządzania kryzysowego.

Zdarzenie opisuje się za pomocą następujących elementów:
Podsumowanie zawierające ogólne dane, takie jak typ zdarzenia (np. incydent lub ćwiczenie), a także jego datę i miejsce. Bardziej szczegółowe informacje na temat scenariusza zdarzenia i operacji ZK, takie jak zdarzenie początkowe i jego efekty kaskadowe, (potencjalne) oddziaływanie, mapa sytuacji, zaangażowane organizacje oraz omówienie najważniejszych realizowanych funkcji ZK

Wniosek wyciągnięty ze zdarzenia składa się z następujących elementów:
Funkcje ZK wykorzystane podczas zdarzenia, w tym opis doświadczeń postrzeganych pozytywnie lub negatywnie i ich skuteczności.

Rozwiązania (potencjalne) mające na celu usprawnienie danej funkcji ZK na podstawie doświadczeń zebranych podczas zdarzenia, w tym opis spodziewanej poprawy wydajności oraz wskazanie oczekiwanej redukcji wpływu.

Wnioski te są zwykle dokumentowane w fazie ewaluacji zdarzenia, gdy dostępne są wszystkie niezbędne informacje.