See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

KOGUDA JA JAGADA Kriisireguleerimise
SÜNDMUSTEST SAADUD ÕPPETUNDE
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Lessons Learned Library (L3) teegi eesmärk on toetada kriisireguleerimise ja katastroofiriski vähendamise valdkonnas tegutsevaid organisatsioone õppetundide jagamise, toimetamise ja konsulteerimisega. L3 on mõeldud eeskätt õpitu jagamiseks organisatsioonide, sektorite ja riikide vahel, kusjuures lõppeesmärgiks on parandada Euroopa kriisireguleerimist ja katastroofiriskide vähendamist üksteise kogemustest õppimise teel.

Õppetunde võidakse koguda erinevat tüüpi sündmustest: rutiinsed, igapäevased tegevused, kriisiolukorrad, koolitused ja õppused, katsed ja testid, aga samuti riskijuhtimise uuringud või ennetavad tegevused. L3 pakub struktureeritud lähenemist doktriinide, organisatsioonide, koolituse, varustuse, juhtimise, personali ja rajatiste arendamiseks ja parandamiseks, et muuta tegevus tõhusamaks, efektiivsemaks ja ohutumaks.

Iga õppetund annab vastused järgmistele küsimustele: milline oli olukord? Milline oli mõju? Mis läks hädaolukorra juhtimises hästi ja kas see on rakendamist väärt? Aga ka sellistele küsimustele: mis läks valesti ja mida tuleks paremini teha? Sellel eesmärgil võivad kõik kasutajad luua uusi sündmusi ning jagada õpitut teiste hädaolukorra juhtimise kogukondadega Euroopas.

Kuna õppetunnid on erineva loomuga, võimaldab filtreerimismehhanism kasutajatel kiirelt leida asjakohast teavet asetleidnud sündmuste (nt DRIVER+ projekti Trial-õppus), teatud tüüpi sündmuste (nt metsatulekahjud või pommirünnakud) või spetsiifiliste kriisireguleerimise funktsioonide (nt evakuatsioon või olukorra hindamine) kohta.

L3 peamised funktsioonid on: (a) lisada ja redigeerida kriisisündmusi ja neist saadud õppetunde ning (b) leida kindlaid sündmusi ja õppetunde ning neist õppida. Kuna L3 eesmärk on jagada õppetunde kogu maailma kriisireguleerimise kogukonnaga, siis on kasutajaliides inglise keeles ning õppetunde oodatakse samuti inglise keeles (ehkki see ei ole kohustuslik).

Kuna õppetunnid vajavad konteksti, kuuluvad kõik õppetunnid mingi sündmuse juurde. Iga sündmus võib sisaldada üht või mitut õppetundi ning iga õpetund on seotud ühe või mitme kriisireguleerimise funktsiooniga.

Sündmust kirjeldavad järgmised osad:
Kokkuvõte, sh üldised andmed nagu sündmuse tüüp (nt juhtum või õppus) ning selle kuupäev ja asukoht. Üksikasjalikum teave sündmuse stsenaariumi ja kriisireguleerimise tegevuste kohta, nt algne sündmus ja selle kuhjuvad mõjud, (potentsiaalne) mõju, olukorra kaart, kaasatud organisatsioonid ning ülevaade kriitilistest kriisireguleerimise funktsioonidest, mis tuli ellu viia. Õppetunnid, mis on sellest sündmusest saadud.

Õppetund koosneb järgmistest osadest:
Sündmuse käigus kasutatud kriisireguleerimise funktsioonid, sh tajutud positiivsed või negatiivsed kogemused ja nende mõjusus. Lahendused kriisireguleerimise funktsiooni parendamiseks, lähtuvalt sündmuse käigus saadud kogemustest, sh soorituse eeldatava parenduse kirjeldus ning eeldatava mõjuvähenduse näidustus.

Õppetunnid pannakse tavaliselt kirja sündmuse hindamisfaasis, kui saadaval on kogu vajalik informatsioon.