Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

ATT SAMLA IN OCH DELA LÄRDOMAR
FRÅN KRISHANTERINGSHÄNDELSER
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare

om

vad verktyget
används till

Målet med Lessons Learned Library (L3) är att hjälpa organisationer att dela, redigera och använda lärdomar inom krishantering och minskning av samhällsrisker. L3 är särskilt avsett att dela lärdomar mellan organisationer, sektorer och länder med slutmålet att förbättra arbetet med krishantering och minskning av samhällsrisker i Europa genom att man lär sig av varandras erfarenheter.

Lärdomarna kan samlas in från olika typer av händelser – den rutinmässiga, vardagliga driften, krissituationer, utbildning och övningar, experiment och tester – men också genom riskhanteringsstudier och förebyggande åtgärder. L3 erbjuder en strukturerad metod för att utveckla och förbättra doktriner, organisationer, utbildning, utrustning, ledarskap, personal och anläggningar för att åstadkomma en mer effektiv och säker drift.

En lärdom ger svar på frågor som: Vilken var situationen? Vilka blev effekterna? Vad gick bra med katastrofhanteringen och kan vara värt att tillämpa? Men också: Vad gick fel, och vilka förbättringar behövs? I det här syftet kan vilken användare som helst skapa nya händelser och dela sina lärdomar med andra gemenskaper för katastrofhantering i Europa.

Eftersom lärdomarna är av varierande natur finns en filtreringsfunktion som hjälper användarna att snabbt hitta relevant information om den inträffade händelsen (t.ex. en DRIVER+-försök), om särskilda typer av händelser (t.ex. skogsbränder eller sprängattacker) eller om specifika krishanteringsfunktioner (t.ex. evakuering eller lägesbedömning).

Huvudfunktionerna i L3 är (a)att lägga till och redigera krishändelser och lärdomar kopplade till dessa och (b)att hitta och konsultera specifika händelser eller lärdomar. Eftersom syftet med L3 är att dela lärdomar med hela krishanteringsgemenskapen världen över är användargränssnittet på engelska, och lärdomarna förväntas också vara det (även om detta inte är ett tvång).

Eftersom lärdomarna behöver sättas i ett sammanhang tillhör varje lärdom en händelse. Varje händelse kan innehålla en eller flera lärdomar, och varje lärdom är kopplad till en eller flera krishanteringsfunktioner.

En händelse beskrivs genom:
En sammanfattning, inklusive allmän information som vilken typ av händelse det gäller (t.ex. en insats eller en övning) samt datum och plats för händelsen. Mer detaljerad information om händelsescenariot och krishanteringen, till exempel vilken händelse som först inträffade och dess kaskadeffekter, (tänkbara) effekter, en karta över situationen, inblandade organisationer och en översikt över kritiska krishanteringsfunktioner som behövde användas. Lärdomar av händelsen.

En lärdom består av:
Tillämpbara krishanteringsfunktioner vid händelsen, inklusive en beskrivning av de uppfattat positiva eller negativa erfarenheterna och funktionernas effektivitet.

Lösningar för att förbättra krishanteringsfunktionen baserat på erfarenheterna av händelsen, inklusive en beskrivning av förväntade resultatförbättringar och en indikation på förväntade effektminskningar.

De här lärdomarna fångas vanligtvis upp i utvärderingsfasen av en händelse, när all nödvändig information är tillgänglig.