See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Kõikehõlmav koostöömall jakontrollnimekiri
õppuse Trial planeerimiseks ja
ettevalmistamiseks.
Salvestab kõik tegevused, levitab otsuseid ja
aitab edusammudel silma peal hoida
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Õppuse Trial tegevuskava (TAP) esimene versioon loodi DRIVER+ projekti raames selleks, et täita õppuse planeerimise ja ettevalmistamise põhidokumendi rolli. See katab kõiki teemasid, mis on seotud õppuse Trial organiseerimisega, ning seda kasutatakse tegevuste salvestamiseks, otsuste levitamiseks ja edusammudel silma peal hoidmiseks. Selle teisene roll on olla sisene eduaruanne.

TAP-i põhiroll on lihtsustada koostööna toimuvat planeerimist ning toetada ülesannete ühist elluviimist. Seda tuleb vaadelda tugitööriistana, mis hõlbustab õppuse Trial juhtimist. See on mõeldud kasutamiseks elava dokumendina (seda redigeeritakse ja uuendatakse pidevalt paljude volitatud isikute poolt). See tähendab, et dokumenti ajakohastatakse pidevalt vastavalt uutele otsustele ja tegevustele, mida õppuse Trial nõukogu ja teised kaasatud huvigrupid ettevalmistustööde raames teevad. See lähenemine teeb võimalikuks koguda kõiki tähtsamaid korraldusi, järeldusi ja töö tagajärgi, mis muudavad TAP-i kõigile huvigruppidele kättesaadavaks andmevaramuks (ning ka koordineerimis- ja teabejagamistööriistaks).

Dokument on saadaval isekirjeldava malli vormis, koos täitmisjuhistega, mis ühendavad kasutaja ka DRIVER+ metodoloogiliste dokumentidega. Lisaks toetab see DRIVER+ metodoloogia rakendamist. Dokument talletab ja tsiteerib kõiki õppuse Trial nõukogu otsuseid seoses õppuse ettevalmistamise metodoloogiliste aspektidega. Muuhulgas hõlmab see: õppuse Trial jaoks valitud probleemkohtade kirjeldust, üldiseid ja spetsiifilisi uurimisküsimusi, millele õppusega vastust soovitakse saada, lahenduse valiku protsessi ja selle tulemusi, algselt määratletud peamisi sooritusnäitajaid valitud lahenduste hindamiseks, andmekogumist, hindamislähenemisi ja mõõtestandardeid ning üldist stsenaariumi formuleeringut.

TAP sisaldab mitmeid abivahendeid, mis selle täitmist hõlbustavad:

  • Täitmisjuhend (selgitab täpselt õppuse Trial ettevalmistamise ja elluviimise edenemise loogilist süstematiseerimist ning pakub välja edasiste sammude õige järjekorra);
  • Muud juhised, kontrollnimekirjad ja ülevaatejuhend.

Seda täiendab koolitusmoodul, mis on loodud TGM-i mooduli lisana.

  • Koostööl põhinev süstematiseeritud tööruum, kus saab langetada otsuseid ja teha tegevusi – dokument, mis on ülesandepõhine: õppuse Trial ettevalmistamine ja elluviimine.
  • Kogub kõigi huvigruppide poolt ettevalmistus- ja elluviimisfaasis kogutud teabe ühtsesse vormi. Peamine planeerimisdokument. Väljund: koondteave ühes koostööpõhises tabelarvutusfailis, mis on seotud kõigi õppusega seotud dokumentidega ning mida on lihtne kasutada.