Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

En utförlig mall för samarbete och en
minneslista till hjälp för att planera och
förbereda ett FÖRSÖK
Dokumenterar arbetet, cirkulerar beslut
och underlättar bedömning av framsteg
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Utövarsamordnare
Teknisk samordnare

om

vad verktyget
används till

Den första versionen av Trial Action Plan (TAP) skapades i DRIVER+-projektet som det huvudsakliga dokumentet för planering och förberedelse av försök. Dokumentet täcker alla områden som rör organisationen av försök och används för att dokumentera arbetet, cirkulera beslut och bedöma framsteg. Dess sekundära roll är att fungera som en intern resultatrapport. Det grundläggande syftet med TAP är att främja planeringssamarbete och ge stöd till kombinerat genomförande. Det ska betraktas som ett stödverktyg som underlättar försöksstyrningen. Dokumentet är utformat för att vara ”levande”, dvs. kontinuerligt redigeras och uppdateras av många behöriga personer. På så sätt hålls dokumentet hela tiden uppdaterat enligt nya beslut och åtgärder som uppstår under försökskommitténs och andra inblandades förberedelsearbete. Därmed kan alla viktiga arrangemang, slutsatser och effekter av arbetet samlas in, vilket gör TAP till en förvaringsplats (och ett verktyg för samordning och informationsdelning) som alla intressenter har tillgång till.

Dokumentet tillhandahålls i form av en självbeskrivande mall med vägledning för ifyllning som också länkar till metodikdokument i DRIVER+. Det stödjer också tillämpningen av DRIVER+-metodiken. Alla beslut som försökskommittén fattar om de metodologiska aspekterna av försöksförberedelserna sparas och hänvisas till här. Däribland beskrivningar av vilka förmågegap som har valts ut för försöket, vilka allmänna och specifika forskningsfrågor som försöket ska besvara, förlopp och resultat för lösningsval, initialt identifierade nyckeltal för utvärdering av valda lösningar, datainsamling, utvärderingsmetoder och -mått samt allmän scenarioformulering.

TAP innehåller flera verktyg som underlättar ifyllningen:

  • Formulärguiden (som exakt förklarar det logiska systemet för att ta sig fram genom förberedelser och genomförande av försöket och föreslår i vilken ordning stegen bör utföras).
  • Övriga instruktioner och checklistor samt en revideringsguide.

Dokumentet stöds av en utbildningsmodul som har skapats som tillägg till TGM-modulen.

  • Ett systematiskt arbetsutrymme för samarbete där beslut och åtgärder kan samlas – dokumentet är inriktat på uppgiften att förbereda och genomföra försöket.
  • Sammanställer all den information som samlats in i förberedelse- och genomförandefaserna av alla försöksintressenter i ett koncist format. Fungerar som ett huvudsakligt planeringsdokument. Utdata: sammanställning av data i ett och samma samarbetsdokument som är lätt att använda och innehåller länkar till alla försöksrelaterade dokument.