See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

POS-i esmane eesmärk on talletada ja
edastada asjakohast teavet kriisireguleerimise
innovaatiliste lahenduste kohta
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

PoS (lahenduste portfell) on veebipõhine võrguplatvorm, mille sihiks on dokumenteerida kogu asjakohast teavet Euroopa kriisireguleerimise lahenduste kohta viisil, mis annab eri huvigruppidele lihtsa ligipääsu sellele teabele. Samuti on sihiks keelekasutuse standardiseerimine läbi ühise sõnavara, kus kasutatakse kindlat taksonoomiat, nii et näiteks kriisireguleerimise spetsialistid, lahenduste omanikud, kriisireguleerimise praktikud ja õppuste Trial omanikud suudavad suhelda samal lainel ning kasutada samu termineid, mis muudab koostöö palju lihtsamaks. Õppuse TGM (õppuse Trial läbiviimise metodoloogia) kirjeldab 6-etapilist lähenemist – kordustel põhinevat õppuste ettevalmistamise protsessi, kus viimane etapp on õppusega seotud lahenduste valimine. POS-i peamine roll selles etapis on võimaldada õppuste omanikel ning kriisireguleerimise praktikutel valida lahendused, mida õppusel kasutama ja hindama hakatakse ning mis on seotud määratletud probleemkohtadega ja sealtkaudu ka kriisireguleerimise funktsioonidega. Teisisõnu on PoS-i eesmärgiks olla abiks lahenduse valimise protsessis, pakkudes teavet selle kohta, milliseid kriisireguleerimise funktsioone lahendused katavad, et neid saaks sobitada tuvastatud probleemkohtadega.

PoS-i teine tähtis funktsioon on olla turuplatsiks, kus pakkujad saavad oma uuenduslikke lahendusi reklaamida kriisireguleerimise valdkonna töötajatele, suurendades sel teel võimalust, et need valitakse õppustel katsetamiseks või kriisireguleerimises kasutamiseks. Samuti võimaldab see kirjeldada võimalikke kasutusmalle ja tutvustada põhjalikumalt lahenduste tegelikku kasutamist.

PoS-i otsingufunktsioon võimaldab teha otsinguid suure hulga lahenduste seast, säilitades kõrgetasemelist asjakohasust läbi õigete filtrite, mis otsingutulemusi kitsendavad. Tulevikus on eesmärgiks muuta PoS projektidest sõltumatuks, nii et info võimalikest lahendustest päriseluliste kriisireguleerimise probleemide tarbeks oleks alati vajadusel kättesaadav.

PoS võimaldab lahendust kirjeldada standardiseeritud viisil. Lahenduse omanik saab näidata, millises innovatsioonietapis lahendus hetkel on, milline on selle valmidustase, millise kriisireguleerimise tsükli jaoks see mõeldud on ja millise suurusega kriise see katab. Samuti saab seal esitada teavet selle kohta, milliseid standardeid lahendus toetab ning laadida üles ja talletada lahenduse kohta käivat dokumentatsiooni, nt juhendid, paigaldus-/konfigureerimisjuhised jne. Lahendusepakkujad võivad ka kirjeldada kasutusmalle, mis puudutavad konkreetseid kriisireguleerimise funktsioone. Lisaks saab portfelli lisada viiteid nii sisemistele DRIVER+ Trial-õppustele kui ka välistele eksperimentidele, et anda lisateavet selle kohta, kuidas lahendus päriselulistes olukordades töötab.

Õppuste Trial omanikele ja kriisireguleerimise praktikutele annab portfelli otsingufunktsioon võimaluse leida asjakohaseid lahendusi, filtreerides lahenduste omanike poolt esitatud teavet ja sätestades selgelt, milliseid kriisireguleerimise funktsioone need peavad puudutama. PoS-i lahenduse ülevaate lehekülg põhineb otsingu API-l, mis kasutab süvaotsingu algoritme, millega saab asjakohaseid temineid otsida läbi kõigi kirjeldatud lahenduse komponentide, saades kiired ja kasutajaspetsiifilised otsingutulemused. Samuti võimaldab see filtreerida lahendusi kriisireguleerimise funktsioonide järgi ning õppuste probleemkohti kergelt vastendada. PoS-is on ka PDF-i ekspordi funktsioon, et teavet oleks edasiseks kasutamiseks lihtne välja võtta. Seda funktsiooni saab siduda tööriista filtrifunktsiooniga, et teha PDF-e, mis sisaldavad ainult kasutajaspetsiifilist teavet, milleks võib olla näiteks ühe lahenduse kirjeldus või ühte kriisireguleerimise funktsiooni puudutavate kõikide lahenduste kirjeldus. Integreeritud abifunktsioon on loodud aitama nii lahenduste omanikke, kirjeldades nende lahendusi kõige paremal võimalikul viisil, kui ka õppuste omanikke, aidates neil valida sobivaid lahendusi õppusel katsetamiseks.

PoS-i tulevane eesmärk on luua turuplats, kus kriisireguleerimise järgmise põlvkonna praktikud leiavad teavet probleemide lahendamiseks ning avastavad esilekerkivate probleemide jaoks uusi innovaatilisi lahendusi, mida pakuvad lahenduste loojad.