Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Huvudsyftet med Portfolio of
Solutions är att lagra och tillhandahålla
all relevant information om innovativa
lösningar inom krishantering.
FÖRSÖKSÄGARE
Utvärderingssamordnare
Utövarsamordnare
Teknisk samordnare

om

vad verktyget
används till

Portfolio of Solutions är en webbaserad onlineplattform som syftar till att dokumentera all relevant information om lösningar inom krishantering över hela Europa på ett sådant sätt att olika intressenter lätt kan ta del av informationen. En annan målsättning är att standardisera språket genom att använda en gemensam vokabulär av fördefinierade taxonomier. Då kan exempelvis yrkesverksamma inom samhällssäkerhet, lösningsägare, användare och försöks­ägare hålla sig på samma nivå i sitt arbete och använda sig av samma termer, vilket underlättar samarbetet. Trial Guidance Methodology beskriver en sexstegsmetod – en iterativ process för försöksförberedelse där det sista steget innebär att man väljer lösningar som är relevanta för försök. PoS huvudsakliga roll i det här steget är att försöksägare och krishanteringsutövare ska kunna välja de lösningar som ska användas och utvärderas i försök och som är kopplade till de definierade försöksgapen vilka i sin tur hänger ihop med olika krishanteringsfunktioner. PoS syftar med andra ord till att underlätta valet av lösningar genom att tillhandahålla information om vilka krishanteringsfunktioner som lösningarna är avsedda att reda ut, så att de kan passas ihop med de definierade förmågegapen.

En annan viktig funktion för PoS är att skapa en marknad där leverantörer kan annonsera ut sina innovativa lösningar inom krishantering och öka sannolikheten för att de väljs ut till försök eller används av krishanteringsutövare. Det finns också möjlighet att beskriva potentiella användningsfall för att ge större insikt i hur lösningarna faktiskt används.

Genom sökfunktionerna i PoS kan man lätt söka igenom ett stort antal lösningar med hög relevans genom att använda rätt filter för att begränsa sökresultaten. Ett mål för framtiden är att göra PoS projektoberoende, så att information om tänkbara lösningar på pågående krishanteringsproblem i verkliga livet alltid är tillgänglig när den behövs.

PoS ger möjlighet att beskriva en lösning på ett standardiserat sätt. Lösningsägaren kan ange vilket innovationsstadium som lösningen för närvarande befinner sig på, vilken beredskapsnivå den har, vilken fas i krishanteringscykeln den är inriktad på och vilken krisstorlek den täcker. Det finns också möjlighet att ange vilka standarder som stöds av lösningen och att ladda upp och lagra all dokumentation om lösningen, till exempel manualer, guider för installation och konfiguration m.m. Lösningsleverantörer kan också beskriva användningsfall där olika krishanteringsfunktioner behandlas. Genom PoS kan referenser för såväl interna DRIVER+-försök som externa experiment läggas till, för att ge ytterligare information om hur väl respektive lösning har fungerat i verkliga situationer.

För försöksägare och krishanteringsutövare ger sökfunktionen i PoS möjlighet att lätt hitta relevanta lösningar genom att filtrera all information som lösningsägaren tillhandahåller och genom att tydligt ange vilka krishanteringsfunktioner som bemöts. Sidan för lösningsöversikt i PoS bygger på sök-API som tillämpar djupa sökalgoritmer som möjliggör sökning bland alla komponenter av den beskrivna lösningen efter relevanta termer. Det ger en snabb, användarspecificerad sökning med möjlighet att filtrera lösningarna efter krishanteringsfunktioner och enkelt passa ihop dem med särskilda försöksglapp. PoS innehåller också en funktion för PDF-export som gör att det går lätt att extrahera information för vidare användning. Denna funktion kan kombineras med filtreringsfunktionen i verktyget för att generera PDF-filer som innehåller användarspecificerad information. Det kan till exempel vara en beskrivning av en viss lösning eller av samtliga lösningar som bemöter vissa krishanteringsfunktioner. Den inbyggda hjälpfunktionen är avsedd att hjälpa både lösningsägare som vill beskriva sin lösning på bästa möjliga sätt och försöksägare som vill välja relevanta lösningar att använda som referenspunkter för försök.

Ett framtida mål för PoS är att den ska fungera som en marknad där nästa generation krishanteringsutövare kan hitta information om lösningar för att täppa till befintliga förmågegap inom krishantering samt även upptäcka de nya innovativa lösningar som lösningsägare tillhandahåller för nytillkomna problem.