This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Bepalen van het/de doel(en)
van uw trial
3 uur
Trialeigenaar (leider)
CrisisbehEERSINGs­coördinator
Evaluatiecoördinator
technisch coördinator

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Een doelstelling wordt gedefinieerd als "iets dat men met de gedane inspanningen of acties wil verkrijgen of bereiken; bedoeling; doel; target", dus voortvloeiend uit de tekortkomingen en de trialcontext, moet u nu duidelijk uw trialdoelstelling(en) definiëren volgens SMART (zie volgende pagina). Dit is de voorwaarde voor het formuleren van duidelijke onderzoeksvragen.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Laat de voorbereidingsfase beginnen: Uw eerste taak is het noteren van uw doelen en aspiraties - beter bekend als de trialdoelstelling(en). Wat wilt u werkelijk bereiken in uw trial?  

Begin met een brainstormsessie per doel en trialcontext. Wat is de kern? Wat is het belangrijkste deel ervan (misschien zelfs meer dan één)?  

Probeer dit nu bondig in één zin te formuleren en als doel uit te drukken. De SMART-formulering kan u daarbij helpen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  

Allereerst moet u specifiek zijn over wat u wilt aanpakken. Wat is uw belangrijkste 'probleem' binnen de tekortkoming? Noteer het. Omdat we meetbare resultaten nastreven, is het ten tweede belangrijk om uw

 doelstellingen te formuleren op een manier die kan worden gemeten. Waar streeft u dus naar: Moet u sneller werken? Accurater? Noteer het.  Ten derde moeten uw doelen acceptabel en haalbaar zijn. Alleen als u de tekortkoming daadwerkelijk in een trial kunt aanpakken, is het de moeite waard om die uit te voeren. Noteer dus ook wat u wilt bereiken.  Ten vierde: realistisch. U kunt niet de hele wereld veranderen. Maar u kunt wel een specifieke verandering in uw dagelijkse crisismanagement invoeren die uw werkzame leven verbetert. Realistisch verwijst ook naar de middelen die u kunt gebruiken voor uw trial.  Ten slotte moet uw doel niet alleen op technisch vlak of op het gebied van middelen haalbaar zijn, maar ook binnen een bepaalde tijd gerealiseerd kunnen worden. Tijd is meestal een zeer schaars middel voor zowel diegenen die een trial organiseren als die eraan deelnemen. Het criterium tijdgebonden verwijst dus naar de vraag hoeveel tijd u kunt en bereid bent te besteden aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de trial. Geef aan hoeveel tijd u wilt besteden aan elke stap van uw trialperiode.

Methoden

Brainstormen & bespreking

Hulpmiddelen
Input

Tekortkomingen & trialcontext

Output

SMART trialdoelstelling(en)

Checklist
  • Aim/goal for improvement per gap written down
  • Each objective is formulated in a SMART way
  • SMART objectives discussed with practitioners
  • Objectives are all feasible
  • Overall objective of the trial (“slogan”) formulated and discussed