This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Określenie celu lub celów
TrialU
3 godziny
Właściciel TrialU (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator ewaluacji
koordynator techniczny

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Cel definiuje się jako „zamierzony rezultat podej-mowanych wysiłków lub działań; to, do czego się dąży." Opierając się na lukach i kontekście Trialu, należy teraz wyraźnie określić cele Trialu według metody SMART (zob. następna strona). Jest to warunek wstępny do sformułowania jasnych pytań badawczych.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Rozpoczynamy fazę przygotowawczą: twoim pierwszym zadaniem jest spisanie swoich celów i aspiracji – nazywamy je także celami Trialu. Co tak naprawdę chcesz osiągnąć w wyniku przeprowadzanego Trialu?  

Określanie każdego celu i kontekstu Trialu należy rozpoczynać od burzy mózgów. Co jest podstawą? Co jest jego najważniejszą częścią (a może jest więcej niż jedna)?  

Teraz spróbuj sformułować jedno zdanie opisujące dany cel. Pomocna może być metoda SMART. Skrót SMART pochodzi od angielskich słów: Specific – szczegółowe, Measurable – mierzalne, Achievable – osiągalne, Reasonable – racjonalne i Time-bound – określone w czasie.  

Przede wszystkim należy dokładnie określić, jaką kwestią chcesz się zająć. Co jest głównym „problemem” związanym z daną luką? Zapisz go.  Po drugie: staramy się uzyskać wymierne rezultaty, dlatego należy sformułować cele w sposób umożliwiający ich zmierzenie. Co zatem chcesz osiągnąć: Czy musisz działać szybciej? Dokładniej? Zapisz swoje ustalenia.  Po trzecie: cele muszą być osiągalne. Trial warto przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy można faktycznie wyeliminować istniejącą lukę. Dlatego właśnie należy zapisać, co chciałoby się osiągnąć.  Po czwarte: racjonalne. Nie dasz rady zmienić całego świata. Możesz jednak wprowadzić konkretną zmianę w codziennym zarządzaniu kryzysowym, która ułatwi ci życie. Pojęcie „racjonalny” dotyczy także zasobów, które możesz wykorzystać do swojego Trialu.  I wreszcie – twój cel musi być osiągalny, nie tylko technicznie czy pod względem zasobów, ale musi też zostać zrealizowany w określonym czasie. Czas jest zwykle zasobem deficytowym zarówno dla organizatorów Trialu, jak i dla jego uczestników. Dlatego też kryterium ograniczenia czasowego dotyczy ilości czasu, którą możesz i chcesz poświęcić na przygotowanie, realizację i ocenę Trialu. Określ, ile czasu chcesz spędzić nad każdym etapem Trialu.

Metody

Burza mózgów i dyskusja

Narzędzia
Wkład

Luki & kontekst Trialu

Rezultat

Cel(e) Trialu określone według
metody SMART

Lista Kontrolna
  • Cel dotyczący poprawy w zakresie luki – zapisany
  • Każdy cel został sformułowany zgodnie z metodą SMART
  • Cele SMART zostały omówione z praktykami
  • Wszystkie cele są wykonalne
  • Ogólny cel Trialu („motyw przewodni”) został sformułowany i omówiony