See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Määrata õppuse Trial
eesmärk/eesmärgid
3 tundi
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Eesmärk on määratletud kui „miski, mida soovitakse oma tegevustega saavutada; eesmärk; siht; suund“. Teie probleemkohti ja õppuse Trial konteksti arvestades peate te nüüd selgelt määratlema oma õppuse Trial eesmärgid SMART-lähenemise abil (vt järgmist lehekülge). See on selgete uurimisküsimuste formuleerimise eeltingimus.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Alustame ettevalmistusfaasiga: teie esimene ülesanne on kirjutada üles oma eesmärgid ja püüdlused ehk õppuse Trial eesmärgid. Mida te soovite õppusega Trial saavutada?  

Alustage igat eesmärgipüstitust ja õppuse konteksti kirjeldust ajurünnakuga. Milles on asja tuum? Mis on selle kõige tähtsam osa (neid võib olla mitu)?  

Nüüd püüdke see formuleerida ühe lausena, mis väljendab seda kui eesmärki. Teid aitab SMART-formuleering. SMART (nutikas) tuleneb ingliskeelsetest sõnadest specific (konkreetne), measurable (mõõdetav), achievable (saavutatav), realistic (realistlik) ja time-bound (ajastatud).  

Esmalt peate määratlema konkreetselt, mis probleemiga te tahate tegeleda. Mis on teie probleemkoha „probleem“? Pange see kirja.  Teiseks, kuna me tahame saada mõõdetavaid tulemusi, siis on tähtis formuleerida oma eesmärgid viisil, mis võimaldavad mõõtmist. Mis on seega teie eesmärk? Kas te peate olema kiirem? Täpsem? Kirjutage see üles.  Kolmandaks, saavutatavus. Läbiviimine on vaeva väärt ainult siis, kui õppusega Trial on võimalik probleemkohta lahendada. Kirjutage üles ka see, mida te tahate saavutada.  Neljandaks, realistlik. Kogu maailma ei saa muuta. Aga te saate teha spetsiifilise muutuse oma igapäevases kriisireguleerimises, mis muudab teie elu paremaks. Realistlik viitab ka ressurssidele, mida te saate oma õppuses Trial kasutada.  Lõpetuseks peab teie eesmärk olema saavutatav mitte üksnes tehniliselt või olemasolevate ressurssidega, vaid see tuleb ellu viia ka kindla aja jooksul. Aeg on tavaliselt väga napp ressurss nii neile, kes õppust Trial organiseerivad, kui ka neile, kes selles osalevad. Seega puudutab ajastatuse kriteerium seda, kui palju aega te saate ja olete valmis kulutama, et õppust ette valmistada, läbi viia ja hinnata. Märkige üles, kui palju aega te tahate oma õppuse Trial iga etapi peale kulutada.

Meetodid

Ajurünnak ja arutelu

Tööriistad
Sisend

Probleemkohad & õppuse Trial kontekst

Väljund

Õppuse Trial SMART-eesmärgid

Kontrollnimekiri
  • Parendamise eesmärk iga probleemkoha kohta on üles kirjutatud
  • Iga eesmärk on SMART-mudel järgi formuleeritud
  • SMART-mudeli järgi püstitatud eesmärgid on praktikutega läbi arutatud
  • Eesmärgid on kõik teostatavad
  • Õppuse Trial üldeesmärk („loosung“) on formuleeritud ja läbi arutatud