Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att fastställa mål för
FÖRSÖKET
3 timmar
FÖRSÖKSÄGARE (LEDARE)
UTÖVARSAMORDNARE
utvärderingssamordnare
teknisk samordnare

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR
STEGET HANDLAR OM

Ett mål definieras som någonting man avser att uppnå eller anskaffa genom en viss ansträngning eller handling, och kan även kallas syfte eller målsättning. Så med utgångspunkt från era FÖRMÅGEGAP OCH FÖRSÖKSKONTEXTEN måste ni nu tydligt definiera FÖRSÖKSMÅL enligt SMART-principen (se nästa sida). Detta är en förutsättning för att det ska gå att formulera tydliga forskningsfrågor.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Det är dags att inleda förberedelsefasen: Den första uppgiften blir att skriva ner mål och förhoppningar – även kallat försöksmålet eller -målen. Vad hoppas ni faktiskt åstadkomma med försöket?  

Börja med att brainstorma kring varje mål och försökskontext. Vad är det centrala? Vilken är den viktigaste delen (kanske finns det flera)?  

Försök nu att formulera det här som en enda mening som uttrycker det som ett mål. SMART-principen kan vara till hjälp. SMART står på engelska för Specific, Measurable, Achievable, Reasonable och Time-bound. På svenska kan man säga Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt.  

Först och främst måste man specifikt ange vad man vill åtgärda. Vilket är det främsta problemet med ert förmågegap? Skriv ner det.  Eftersom vi siktar på mätbara resultat är det dessutom viktigt att formulera

målen på ett sätt som möjliggör mätning. Vad hoppas ni uppnå? Behöver ni bli snabbare? Mer exakta? Skriv ner det.  För det tredje behöver målet vara accepterat. Det är bara om det faktiskt går att ta sig an det aktuella förmågegapet i ett försök som försöket blir värt att genomföra. Skriv alltså även ner vad ni hoppas uppnå.  För det fjärde ska målet vara realistiskt. Det går inte att förändra hela världen. Men det går att göra en specifik förändring av det dagliga arbetet med krishantering som gör livet bättre. ”Realistiskt” gäller även de resurser som kan användas i försöket.  Till sist måste målet inte bara vara nåbart rent tekniskt eller resursmässigt, utan det måste också gå att uppnå inom en viss tid. Tid är vanligtvis en bristvara både för dem som organiserar försök och för dem som deltar i det. Kriteriet att målet ska vara tidsbestämt handlar alltså om hur mycket tid man kan och vill avsätta för att förbereda, genomföra och utvärdera försöket. Ange hur mycket tid ni vill lägga på varje steg av försöket.

Metoder

Brainstorming och diskussion

Verktyg
Indata

FÖRMÅGEGAP & FÖRSÖKSKONTEXT

Utdata

Försöksmål i SMART-format

Checklista
  • Förbättringsmål för varje förmågegap har skrivits ner
  • Varje mål har formulerats enligt SMART-principen
  • SMART-målen har diskuterats med aktörerna
  • Samtliga mål är rimlig
  • Försökets övergripande mål (syftet) har formulerats och diskuterats