Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att sammanställa och visualisera
datauppsättningen som
förberedelse inför
sammanfattningen
3–5 dagar
utvärderingssamordnare (ledare)
utövarsamordnare

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Här gäller det att strukturera, visualisera och hitta mönster. Dessutom ska insamlade data sättas i en första relation till nyckeltalen. För det första: struktur – börja med försökssessionerna, de tre dimensionerna och resultaten för lösningarna. För det andra: sammanställa och visualisera data, skapa relevanta grafer och diagram. För det tredje: mönster – vad sticker ut? Tveka inte att dra inledande slutsatser och gräva djupare för att se om era antaganden har omsatts till fakta eller till oväntade fenomen.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Analys. Det kanske låter som om man ska ta på sig en vit rock och gå in i ett laboratorium, men det behöver man inte. Allt man behöver är kvalitetsdata och tankeförmåga. 

Här ska ni dela upp era data efter de tre dimensionerna: försök, lösning och krishantering. Titta på datainsamlingsplanen och i synnerhet på de nyckeltal och mått som tidigare definierats.  

Vilka typer av data samlade ni in som kan vara kopplade till dessa nyckeltal och mått? Hur kan man passa ihop dem? Om ni till exempel ville veta någonting om tid (om lösningen snabbade på förloppet) samlar ni ihop alla data som har samlats in om tid i de steg som ni är intresserade av.  

Förekommer det några mönster? Visualisera dem! Vilka dimensioner gäller de? Dataanalys handlar framför allt om att hitta samband! Genom att skapa aktuella diagram kan ni redan dra preliminära slutsatser och djupdykningen i nästa steg blir mycket lättare.

Metoder

Datasammanställning, visualisering,
jämförande analys, om lämpligt
fvidare tekniker för kvalitativ och
kvantitativ dataanalys,
societal impact assessment,
forskningsetik

Indata

”Ren” datauppsättning + datainsamlingsplan

Utdata

Giltig information och slutsatser

Checklista
  • Data för varje session har strukturerats efter de tre dimensionerna
  • Data för nyckeltal och mått
  • Data har visualiserats
  • Mönster har preliminärt identifierats
  • Se till att data bearbetas och lagras i enlighet med de i förväg upprättade avtalen (t.ex. om anonymisering) och GDPR-kraven.